ฝ่ายบริหารทั่วไป

  
นางพัฒรา  บุญรอด
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

         

  นางคนึงนิจ  มาช่วย
            เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
           
             
                            

 นางอรวรรณ  ประกอบบุญ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
                   
                        
         

    นางอุธารา  เถาเล็ก
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


                               
                
  
 นางสาวเกษร จันสมบัติ
     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน         

   นางอรสา  วงศ์พลาย
    เจ้าพนักงานธุรการ


                               
                
  
 นางสุณีย์  บุญเทศ
     
เจ้าพนักงานสถานที่


   

นายบุญสม  วรรณพิรุณ
 พนักงานขับรถยนต์

      
       

                       
      นายสมชาย  เกลี้ยงประดิษฐ์
                              พนักงานขับรถยนต์      
                
               

นายบุญสนอง  ศรีจิตร
 พนักงานขับรถยนต์

      
       

                       
     นายบุญสนอง  ศรีจิตร
                           
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                       
               

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  
เลขที่ 175 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 077-596658  โทรสาร. 077-596612
E-mail : chumphon@doae.go.th