กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 

 

 

 

      
-ว่าง-
(หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ)


นายบุรินทร์ มุสิกวัตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

           นายกิตติิศักดิ์ แผ่ดิลกกุล
    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

                                        

           

           
  นางสาวนพเกล้า  ดวงหิรัญภักดี
            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
          

 
 นางสาวสุภาวดี ศรประสิทธิ์
             นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
          
                           
              

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  
เลขที่ 175 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 077-596658 โทรสาร. 077-596612
E-mail : chumphon@doae.go.th