กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 

 

 

 

 

 

 
-ว่าง-
(หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต)

 
  
นายสังคม ชุมสุข
     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
    


นางประเทือง  สุขปัน     
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

               
                       

   นางสาวศรีวรรณ  เลอสรวง
    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
  


    นางสาวมัณฑนา  ไทยละออง
   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

                  
                       

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  
เลขที่ 175 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 077-596658 โทรสาร. 077-596612
E-mail : chumphon@doae.go.th