กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 

  
นายธีระศักดิ์  ยมสวัสดิ์
(หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร)

 
   นางปราณี กลางณรงค์
     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
    


  
นางภิรมย์รัตน์  ชูช่วย     
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

                                                
                       

   นายนิรันดร์  บุญเกื้อ
     เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  
  


    นางณัฐกาญจน์  ศรีวะรมย์
   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

                                                
                       

    นายนิรันดร์  ปานเมือง
     เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ  
  


      นายอภิชัย หนูตะเภา
   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏฺบัติการ

                               

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  
เลขที่ 175 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 077-596658 โทรสาร. 077-596612
E-mail : chumphon@doae.go.th