กลุ่มอารักขาพืช

 

  
นายประสงค์ บุญเจริญ
(หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช)

 
   นายสุเทพ ตามพะปัณณะ
     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ    
 


          นายสมชาติ เนื้อแก้ว
         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

                                           

    นางสาวพจนีย์ มะลิชื่น
    
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
   


    นางสาวน้ำฝน ลือขจร
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

                     
                       

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  
เลขที่ 175 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 077-596658 โทรสาร. 077-596612
E-mail : chumphon@doae.go.th