นายสุรสิทธ์ สิงหพรพงศ์
เกษตรจังหวัดชุมพร

 

 

 

 

 


    -ว่าง-
     หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   

 

 

 

 


         
  -ว่าง-
 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
                                             

    

นายธีระศักดิ์  ยมสวัสดิ์
 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร            นางพัฒรา  บุญรอด
   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
                                            

  

นายประสงค์ บุญเจริญ

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

 
      
   นางอาภรณ์  ภักษา
    เกษตรอำเภอปะทิว 


         
 นายสะเทื้อน  แจ้งจุล
  เกษตรอำเภอสวี
                                        


 

 

 

 

 

  
-ว่าง-
 เกษตรอำเภอหลังสวน 

 

 

 

 


        นายครรชิต อบแพทย์
        เกษตรอำเภอพะโต๊ะ
                                           


 

 

 

 

 

 
-ว่าง-
 เกษตรอำเภอละแม

 

        นายบรรยง  สันติพิทักษ์ 
          เกษตรอำเภอทุ่งตะโก
                                            

   นางนิศราวรรณ  ดวงมณี
   เกษตรอำเภอเมืองชุมพร

     นายสว่าง  โกดี
      เกษตรอำเภอท่าแซะ
                                            


สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  
เลขที่ 175 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 077-596658 โทรสาร. 077-596612
E-mail : chumphon@doae.go.th