งานธุรการ
  งานส่งเสริมการผลิต
  งานพัฒนาสถาบันเกษตรกร
  แผนงาน/โครงการ

รายชื่อสำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร
โทร. 077-658579

สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน
โทร. 077-541767

สำนักงานเกษตรอำเภอสวี
โทร. 077-531256

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ
โทร. 077-599245

สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว
โทร. 077-591177

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก
 โทร. 077-536063

สำนักงานเกษตรอำเภอละแม
 โทร. 077-559107

สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ
โทร. 077-539003