ชื่อหน่วยงาน        สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
ที่ตั้ง                    เลขที่ 175  ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่
                          อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์             077-596658 , 596612 ,596656, 596657
โทรสาร               077-596612

E - mail              chumphon@doae.go.th
Home Page      http://www.chumphon.doae.go.th


                                       แผนที่สำนักงานฯ

        สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เป็นหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร
ในส่วนภูมิภาค ภายใต้การบริหารงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งได้สถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2510  โดยการรวมเอา  3  หน่วยงาน คือ งานส่งเสริมการเกษตร ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมกสิกรรม และ   กรมการข้าว  ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานต่างก็มีผู้บริหาร หน่วยงาน ราชการส่วนภูมิภาค ที่เรียกว่าหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการเกษตรกรเขต   กสิกรรมจังหวัด  ข้าวจังหวัด  กสิกรรมอำเภอ ข้าวอำเภอ ทำให้เกิดความสับสน และยากแก่ความเข้าใจของเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในการติดต่อ ขอรับคำแนะนำและส่งเสริม  จึงได้นำหน่วยงานทั้ง  3  หน่วย มารวมกัน และเรียกว่า   เกษตรจังหวัด   เกษตรอำเภอ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

        ปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร มีหน่วยงานย่อยรับผิดชอบ ในการปฏิบัติ งานส่งเสริมการเกษตร ทั้งหมด 8 อำเภอ ในรูปแบบของ สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร   อำเภอสวี   อำเภอหลังสวน   อำเภอปะทิว อำเภอละแม  อำเภอพะโต๊ะ  อำเภอทุ่งตะโก   อำเภอท่าแซะ