มีอำนาจหน้าที่
     1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
     2. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมงและปศุสัตว์
     3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ
     4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่
        รับผิดชอบการปฎิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและ
ยานพาหนะ การจัดทำแผนบริหารงบประมาณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม และ งานประสานราชการทั่วไปของสำนักงานฯ

2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มีหน้าที่
     1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
     3. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
     4. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
     5. สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
     6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
     7. ประสานและดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
     8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มีหน้าที่
     1. ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร
     2. ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
     3. ดำเนินการส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการผลิตและจัดการผลผลิต  การให้บริการทางการเกษตร
     4. ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนา
         คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร
     5. ประสานการดำเนินโครงการพระราชดำริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ
     6. สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงาน
        ด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต
    7. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในจังหวัด
    8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีหน้าที่
    1. ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพ
        ของเกษตรกร และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด
    2. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด
    3. พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิตการเกษตร
        เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ
    4. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัยและพัฒนาในจังหวัด
    5. สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
        ในการจัดทำแผนของชุมชน
    6. สนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
        ระดับอำเภอ
   7. ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเกษตรจังหวัด
   8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มอารักขาพืช มีหน้าที่
    
1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนด้านการอารักขาพืช
     2. งานสำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตูพืช
     3. งานศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืช

    4.
งานบริการตรวจ วินิจฉัยศัตรูพืช ให้คำปรึกษาและแนะนำเทคโนโลยีการอารักขาพืช
     5.
งานติดตาม ประเมินผล และรายงานด้านการอารักขาพืช

     6.
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

                                                                                                       
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์ 0 7759 6656-8 โทรสาร 0 7759 6612
e-mail : chumphon@doae.go.th

ปรับปรุงเมื่อ : สิงหาคม 2555