ฝ่ายบริหารทั่วไป
  งานบริหารธุรการและยานพาหนะ
  งานการเงินและบัญชี
  งานพัสดุ
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
  งานแผน ข้อมูลและระบบส่งเสริมการเกษตร
  งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  งานสารสนเทศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  งานยุทธศาสตร์ CEO
  งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
  งานอาสาสมัครเกษตร
  งานเกษตรหมู่บ้าน
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
  งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
  งานพัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
  งานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  งานแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
  งานท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
  งานส่งเสริมการผลิตพืชไร่นา
  งานส่งเสริมการผลิตพืชสวน
  งานป้องกันและกำจัดศัตรูพืชไร่นา
  งานป้องกันและกำจัดศัตรูพืชสวน
  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชูปถัมภ์
  โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ
  งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลุ่มอารักขาพืช
  งานศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนด้านการอารักขาพืช
  งานสำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช
  งานศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืช
  งานบริการตรวจ วินิจฉัยศัตรูพืช ให้คำปรึกษาและแนะนำเทคโนโลยีการอารักขาพืช
  งานติดตาม ประเมินผล และรายงานด้านการอารักขาพืช