การจัดการความรู้ KM 60
1.
รายงานผลการจัดการความรู้ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ประจำปี พศ. 2560
2.

ถอดองค์ความรู้ของข้าราชการพลเรือนดีเด่น
เจ้าขององค์ความรู้ คือนางณัฐกาญจน์ ศรีวะรมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา
ญการ

3.

ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ เรื่อง การจัดการสวนทุเรียน เจ้าขององค์ความรู้  นายเอกชัย ชูโชติ ตำแหน่ง เกษตรกรสมาชิกศพก.อำเภอปะทิ

4.

ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบเรื่องการบริหารจัดการศพก.อำเภอท่าแซะ
เจ้าขององค์ความรู้ คือ นายสุรินทร์ จันทร์พุ่ม  ตำแหน่งเกษตรกรต้นแบบศพก.อำเภอท
่าแซะ

5.

ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ เรื่อง การขยายพันธ์ทุเรียนโดยการเสียบยอดทุเรียน เจ้าขององค์ความรู้  นายสุวิทย์ ฐิตะฐาน ตำแหน่ง เกษตรกรต้นแบบศพก.อำเภอทุ่งตะโก

6.

ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ เรื่อง กล้วยเล็บมือนางสร้างรายได้เสริมในสวนทุเรียน เจ้าขององค์ความรู้  นายนิรมิต วรรณชิต ตำแหน่ง เกษตรกรสมาชิกศพก.อำเภอทุ่งตะโก

7.

ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ เรื่องการผลิตมังคุดคุณภาพ
เจ้าขององค์ความรู้  นายสิทธิชัย อรุณรักษ์ นางเฉ
ลา  แพสุวรรณ์

8.

ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ เรื่อง ตลาดและการประมูลมังคุดแบบกลุ่ม
เจ้าขององค์ความรู้  นายปรเมศ เพชรโสม ตำแหน่ง สมาชิกแปลงใหญ่มังคุด อำเภอหลังสวน    

9.

ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ เรื่องการผลิตมังคุดคุณภาพ
เจ้าขององค์ความรู้   นายชำนาญ ง่วนชู  ตำแหน่งเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มังคุดอำเ
ภอพะโต๊ะ

10

ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ เรื่องการผลิตมังคุดคุณภาพ
จ้าขององค์ความรู้   นายสมหมาย อบแพทย์ ตำแหน่งเกษตร
กรต้นแบบ

11.

ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ เรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
จ้าขององค์ความรู้  นางเฉลา แพสุวรรณ ตำแหน่งเกษตรกรต้นแบ
ศพก.ละแม

12.

ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรง
เจ้าขององค์ความรู้   นายประยูร หยู่หนูสิงห์ ตำแหน่งประธานแปลงใหญ่ผึ้งอำเภอล
ะแม