การจัดการความรู้ ( KM) ปี 2559
1.
รายงานผลการจัดการความรู้ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ประจำปี พศ. 2559
2.
การถ่ายทอดบทเรียนแปลงใหญ่ต้่นแบบ กิจกรรมปาล์มน้ำมัน อ.ท่าแซะ
3.
แบบถอดองค์ความรู้ นายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์ การผลิตมังคุดคุณภาพ อ.หลังสวน
4.
แบบถอดองค์ความรู้ เรื่องปาล์มน้ำมัน นายสมพงษ์ ศรีทับทิม อ.ท่าแซะ
5.
แบบถอดองค์ความรู้ เรื่องการใช้น้ำสกัดมูลสุกร
เพื่อฟื้นฟูต้นทุเรียนหลังเก็บเกี่ยว นายประทีป ทองศรีเกตุ อ.ทุ่งตะโก
6.
แบบถอดองค์ความรู้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
เรื่องปัจจัยที่มีผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ นางสาวณัทฐิิมา สุขเสวียด
7.
แบบถอดองค์ความรู้ปาล์มน้ำมัน นางเฉลา แพสุวรรณ์ อ.ละแม
8.
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน Smart Office อ.ทุ่งตะโก
9.
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน Smart Office อ.ละแม
10.
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน Smart Office อ.หลังสวน
11.
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน Smart Office อ.สวี
12.
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน Smart Office อ.ท่าแซะ