ชมภาพข่าวย้อนหลัง

 

 

 

 

 


นางพิสมัย พึ่งวิกวัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตรและคณะ เข้าติดตามกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ อ.ท่าแซะ
ที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟครบวงจร
ปี 2553  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
พลอากาศตรีจักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรมวังผู้ใหญ่
ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนพระองค์ (สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร) เชิญถุงยังชีพ
พระราชทาน จำนวน 500 ถุง ไปมอบให้แก่ราษฎร
ผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก
จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
นายเศรณี อนิลบล หน.ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ได้ออกเยี่ยมเยียนและ
ตรวจสอบความเสียหายทางการเกษตร จากปัญหาอุทกภัย
ในจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2553
นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดชุมพร
เป็นประธานประชุมคณะทำงานทำการศึกษา
โครงการจัดสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์แปรรูปมังคุด
เพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยระบบ IQF เพื่อประกอบคำขอ
งบประมาณ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 53
ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร
นายเกรียงศักดิ์  พรหมเกิดทอง  หน.กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร และ
สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ติดตามโครงการปรับโครงสร้าง
สินค้ากาแฟแบบครบวงจร ปี 2553 ณ กลุ่มเกษตรกร
ทำสวนเขาทะลุ ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553
นายสมนึก  เหมมณี  เกษตรจังหวัดชุมพร  ติดตามการ
ดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้
ปี 53 ซึ่งการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต จ.ชุมพร
ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เป็นต้นมา
และขณะนี้มีผลไม้ผ่านโครงการนี้แล้ว จำนวนกว่า
6,309 ตัน (มังคุด 703 ตัน, ลองกอง 5,606 ตัน)
นายสมนึก  เหมมณ ี เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จ.ชุมพร
ครั้งที่ 2/2553 เพื่อวางแผนพัฒนางานส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน ในจังหวัดชุมพร ให้ก้าวหน้าต่อไป มีผู้เข้าร่วมการ
ประชุม จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง
ศาลากลางจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางจุฑาพร ศรีวิพัฒน์
ผอ.กลุ่มงานกลุ่มแม่บ้านเกษตร และคณะ ดำเนินการติดตาม
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมังคุดจังหวัดชุมพร
ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2553
ณ เรือนจำอำเภอหลังสวน และ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน
เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ เทศบาลตำบล
มาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553
นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ชุมพร ครั้งที่ 2/2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน
นายไพโรจน์  แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยม
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เพื่อรับทราบภารกิจ
ผลการปฏิบัติงาน โดยมี นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัด
ชุมพร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตร
จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553
นายอรรถ  อินทลักษณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
เกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด
และตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการรับซื้อผลผลิต
มังคุดให้กรมราชทัณฑ์ฯ โดยมี นายสมนึก เหมมณี
เกษตรจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ ณ ตลาดชุมชนหลังสวน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
ฯพณฯ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค  รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการรับซื้อผลผลิต
มังคุดให้กรมราชทัณฑ์ฯ  โดยมี นายสมนึก เหมมณี
เกษตรจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ ณ ตลาดชุมชนหลังสวน
ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2553
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะ
กรรมการเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินการประกวดบุคคลดีเด่น (เกษตรอำเภอ
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านเคหกิจเกษตร) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2553
นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดชุมพร ,
นายสมพล ผลสมบูรณ์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทน
นายอำเภอพะโต๊ะ , นายบรรยงค์ หนูบรรจง
ผจก.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพะโต๊ะ
ประชุมชี้แจงเรื่องสถานการณ์ผลไม้ราคาตกต่ำในพื้นที่
อำเภอพะโต๊ะ มีกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรสนใจ
เข้าร่วมประชุม 40 คน  ณ  สนง.เกษตรอำเภอพะโต๊ะ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553
นายบุรินทร์ มุสิกวัตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นำคณะ
ติดตามและนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน และดูงานกลุ่มพัฒนา
คุณภาพผลผลิตมังคุด ต.พ้อแดง อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553
นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดชุมพร ประชุมชี้แจง
แนวทางและวิธีการปฏิบัติการรับซื้อมังคุดด้อยคุณภาพ
ส่งให้กรมราชทัณฑ์ ให้แก่เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรทุกอำเภอ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
นายมานะ วัลลภา หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นำคณะติดตามนิเทศงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
ทุ่งตะโก โดยมี นายประสิทธิ์ จินสกุล เกษตรอำเภอทุ่งตะโก
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553
นายสุรพล จารุพงศ์ ผอ.สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า
เกษตร  ติดตามการแก้ไขสถานการณ์ราคาผลผลิตมังคุด
ในพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  โดยมี
นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 4 แห่ง
ในพื้นที่อำเภอละแม , อำเภอหลังสวน , อำเภอสวี
จังหวัดชุมพร โดยมี นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดชุมพร
และข้าราชการในหน่วยงาน เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2553
พล.อ.ศุภชัย อิงคุลานนท์ หัวหน้าคณะนายทหารกรม
ราชองครักษ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมี นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดชุมพร และ
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมและ
ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ จุดพื้นที่
รับเสด็จฯ
นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดชุมพร ประชุมชี้แจง
แนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ จ.ชุมพร ปี 2553
ด้านการตกลงการขายผลไม้(มังคุด) ระหว่างเกษตรกร
กับพ่อค้าไทย-เวียดนาม โดยมี นายธรรมนูญ อรุณ
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพมังคุด
ต.วังใหม่ ให้การต้อนรับ มีสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุม
จำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553
นายอำนวย บัวเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จ.ชุมพร
เป็นประธานเปิดงาน"สัมมนาแนวทางแก้ไขปัญหาราคา
ผลไม้ จังหวัดชุมพร ปี 2553" โดย นายสมนึก เหมมณี
เกษตรจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ ซึ่งมีตัวแทนกลุ่ม
เกษตรกร, สหกรณ์ และเจ้าของสวนผลไม้ในเขต อ.หลังสวน
เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 150 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553
ณ ตลาดชุมชนหลังสวน ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
นายมานะ วัลลภา หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นำคณะกรรมการ
จัดเก็บข้อมูลการประกวดบุคคลและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553
ณ   ต.สลุย และ ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
นางปราณี กลางณรงค์ นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นำคณะกรรมการ
จัดเก็บข้อมูลการประกวดบุคคลและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553
ณ   ต.สะพลี และ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว  จ.ชุมพร
นางอรวรรณ ช่างกลึงเหมาะ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นำคณะกรรมการ
จัดเก็บข้อมูลการประกวดบุคคลและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.หาดทรายรี อ.เมือง
และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาแม่พรมสามัคคี
หมู่ที่ 3  ต.ทะเลทรัพย ์ อ.ปะทิว  จ.ชุมพร
นางอรวรรณ ช่างกลึงเหมาะ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นำคณะกรรมการ
จัดเก็บข้อมูลการประกวดบุคคลและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับจังหวัด ในการประกวดสมาชิกยุวเกษตรกร
และเกษตรกรสาขาพืชสวน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553
นางอรวรรณ ช่างกลึงเหมาะ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นำคณะกรรมการ
จัดเก็บข้อมูลการประกวดบุคคลและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับจังหวัด ในการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
นาสักสามัคคี หมู่ 1 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553
นายมานะ วัลลภา หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นำคณะกรรมการ
จัดเก็บข้อมูลการประกวดบุคคลและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับจังหวัด ในการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
และการประกวดบุคคลดีเด่นประเภทไร่นาสวนผสม
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553
นายมานะ วัลลภา หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำ
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร
ที่ปรึกษายุวเกษตรกร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านห้วยเหมือง ต.นาขา เกษตรกรทำสวน
นายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์ หมู่ 7 ต.ท่ามะพลา และ
ไร่นาสวนผสม นายสมบุญ มีสถิตย์ หมู่ 6 ต.หาดยาย
อ.หลังสวน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553
นายมานะ วัลลภา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นำคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดสถาบัน
เกษตรกร, เกษตรกร ดีเด่นระดับจังหวัด ร่วมพิจารณา
ตัดสินเกษตรกรสาขาไร่นาสวนผสม เกษตรกรสาขาทำสวน
ของอำเภอพะโต๊ะ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.53 และ กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านช่องลม หมู่ 6 ต.ทุ่งคาวัด / กลุ่มยุวเกษตรกร
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียน ตชด. อำเภอละแม
จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553