สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร


การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ : กรมส่งเสริมการเกษตร
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมส่งเสริมการเกษตร
1.แบบบันทึกข้อตกลง
2.กรอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ(ปป1)
4.แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน(ปป2)
5.แบบประเมินสมรรถนะ(ปป3)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ : จังหวัดชุมพร
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2553)
แบบฟอร์มการประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการช่วยราชการ
แบบสรุปผลประเมินผู้ที่ช่วยราชการ
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน
บันทึกข้อตกลง
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ
หนังสือที่ กษ 1002/ว 264 ลว 4 มี.ค.53 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือน
และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แจ้งวงเงินสังกัดส่วนภูมิภาค
วงเงินข้าราชการและโควต้าลูกจ้างประจำ
คำถาม - คำตอบการเลื่อนเงินเดือน
คำถาม - คำตอบ
ตัวอย่างคำสั่ง
การกันเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือน
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
175 ถนนเพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0-7759-6658 โทรสาร 0-7759-6612