ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

Link สำนักงานเกษตรอำเภอ
ข้อมูลองค์กร
ทำเนียบเกษตรจังหวัดชุมพร
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
อำนาจหน้าที่-ภารกิจ
แนะนำสำนักงานฯ
แผนงาน/โครงการประจำป
รณรงค์ปราบปรามทุจริต
หลักธรรมาภิบาล
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง จ.ชุมพร
สถิติข้อมูลพืชเศรษฐกิจ จ.ชุมพร
ข้อมูลพื้นฐาน-สถิติเกษตร
สรุปสถิติการเกษตรปี 56
นโยบายและแผน
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปี 57
แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 56
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ท่องเที่ยวเกษตร
สถานการณ์ไม้ผล
ฐานข้อมูลผู้นำเกษตรกร
การประเมินและเลื่อนขั้นเงินเดือน  
บริการ - ค้นหาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการสำคัญ ปี 56
สถานการณ์ไม้ผลรายจังหวัด
ราคาปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร
ราคายางพาราวันนี้
แหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช
แหล่งสืบค้นข้อมูลทางการเกษตร
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
 

 

 
Link หน่วยงานในจังหวัดชุมพร
 

ทรงพระเจริญ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

เกษตรจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงดำหนามในสวนมะพร้าว

15 มีนาคม 2560 นายไพสิฐ เกตุสถิตย์
เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายครรชิต อบแพทย์ เกษตรอำเภอหลังสวน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่อำเภอหลังสวน ติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงดำหนามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ในพื้นที่ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


26 มกราคม 2560
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ รับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัย อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสความห่วงใยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจประชาชน ที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ในการนี้ นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเกาะมัตตรา ศาลากลาง ชั้น 2 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.หลังสวน (ศพก.อ.หลังสวน)

26 มกราคม 2560 คณะกรรมการประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์ฯ เพื่อจัดระดับการพัฒนาใช้ข้อมูลในการรปรับปรุงเพื่อยกระดับศูนย์ฯ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหลังสวน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


จังหวัดชุมพร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ละแม (ศพก.อ.ละแม)

26 มกราคม 2560 คณะกรรมการประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์ฯ เพื่อจัดระดับการพัฒนาใช้ข้อมูลในการรปรับปรุงเพื่อยกระดับศูนย์ฯ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอละแม ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.พะโต๊ะ (ศพก.อ.พะโต๊ะ)


26 มกราคม 2560 คณะกรรมการประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์ฯ เพื่อจัดระดับการพัฒนาใช้ข้อมูลในการรปรับปรุงเพื่อยกระดับศูนย์ฯ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพะโต๊ะ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เปิดศูนย์ปฎิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรจังหวัดชุมพร ระดับอำเภอ

26 มกราคม 2560 นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร มอบหมายให้เกษตรอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย เพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์ข้อมูลเกษตรกรที่ประสบภัย ประสานดำเนินการช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร


การประชุมการจัดทำระบบควบคุมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กล้วยเล็บมือนางชุมพร
และข้าวเหลืองปะทิวชุมพร

25 มกราคม 2560
นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม การจัดทำระบบควบคุม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในการนี้ นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


จังหวัดชุมพร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะทิว (ศพก.ปะทิว)


25 มกราคม 2560 นายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะทิว ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร


จังหวัดชุมพร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าแซะ (ศพก.ท่าแซะ)


25 มกราคม 2560 นายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดชุมพร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร


จังหวัดชุมพร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง (ศพก.เมืองชุมพร)

25 มกราคม 2560 แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ออกติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

24-25 มกราคม 2560 นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร มอบหมายให้คณะติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นำร่องการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System) โดยคณะทำงานติดตามนิเทศงาน ได้ดำเนินการติดตามระบบ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ออกพื้นที่ติดตามงานนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงงานตามภารกิจที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเมืองชุมพร

25 มกราคม 2560 นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร
มอบหมายให้นายประกอบ แสงสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนายบรรยง สันติพิทักษ์ เกษตรอำเภอเมืองชุมพร และคณะติดตามให้คำแนะนำให้กำลังใจเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร ซึ่งขณะนี้พบการเกิดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในสวนไม้ผล

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรจังหวัดชุมพร ระดับอำเภอ

25 มกราคม 2560
นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร
มอบหมายให้เกษตรอำเภอทั้ง 8 อำเภอ
ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ประสานดำเนินการช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูการผลิตสินค้าด้านการเกษตรหลังน้ำลด
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดชุมพร


สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย อำเภอละแม

25 มกราคม 2560
นางเรณู สิทธิสังข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางจุฑาทิพย์ ไชยสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการรับรองระดับหมู่บ้านลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย
ของเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายด้านพืชในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง
และตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

 

- ประกาศจังหวัดชุมพรเรื่องการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
- ระดับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 เมษายน 2559
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2557/2558
-เกษตรฯรณรงค์ให้เกษตรกรตัดและจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ
-เกษตรฯเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯอ.พะโต๊ะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
-เกษตรฯแจกปาล์มพันธ์ดีสำหรับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
-เกษตรฯเตือนภัยแล้ง ปี 2557
-สรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
-แจ้งกำหนดการสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
-แจ้งหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ
-แจ้งขยายเวลาโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2556 อีก 15 วัน
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เกษตรกรไม่ตัดทุเรียนอ่อนจำหน่าย
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
-เกษตรชุมพรแจ้งผลการประกวดคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556
-เกษตรชุมพรแจ้งหลักเกณฑ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ปี 2556
-เกษตรชุมพรแจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
-เกษตรชุมพรแจ้งหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันโครงการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน 2555-2556
-เกษตรชุมพรแจ้งสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไข โครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
-กษตรแจ้งผลการประกวดพืช งานเกษตรแฟร์ 55
-กษตรแจ้งโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
-กษตรชุมพรเชิญชวนเกษตรกรไม่ตัดทุเรียนอ่อน..จำหน่าย
-กษตรชุมพรทำโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลสูความยั่งยืนหวังช่วยเกษตรกรขายผลไม้ได้ราคาดี
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานราชการ
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

-แผนที่สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 21-22 เมษายน 2555 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จ.ชุมพร/วัดชุมพรรังสรรค์

-ขอ เชิญสำนักงานเกษตรจังหวัดภาคใต้ร่ามจำหน่ายสินค้าในวันที่ 21-22 เมษายน 2555

- สอบถามข้อมูลจังหวัดชุมพรจากคณะ Warroom
- รายชื่อโรงแรมในจังหวัดชุมพร
- ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก
 - ประกาศช่วงอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓)
คลิกรายละเอียด
บสมัครเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
เชิญชวนเกษตรกร แจ้งขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อขอรับบริการ สนับสนุน / ช่วยเหลือ
      ตามมาตรการต่าง ๆ จากทางราชการ
วิกฤติยางพารา...ราคาตกต่ำ  แนะนำแนวทางปฏิบัตเพื่อให้ชาวสวนยางพาราอยู่รอดได้้
วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงดำหนาม
 

 

นายไพสิฐ เกตุสถิตย์
เกษตรจังหวัดชุมพร

ปฏิทินข่าวเกษตร


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

 


ประจำเดือนธันวาคม 56
ประจำเดือนมกราคม 57
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57

ประจำเดือนมีนาคม 57
ประจำเดือนเมษายน 57
ประจำเดือนพฤษภาคม 57
ประจำเดือนมิถุนายน 57

ประจำเดือนกรกฎาคม 57
ประจำเดือนสิงหาคม 57
ประจำเดือนกันยายน 57
ประจำเดือนตุลาคม 57
ประจำเดือนพฤศจิกายน 57
ประจำเดือนธันวาคม 57
ประจำเดือน มกราคม58
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 58
ประจำเดือน มีนาคม 58
ประจำเดือน เมษายน 58
ประจำเดือน พฤษภาคม 58
ประจำเดือน มิถุนายน 58
ประจำเดือน กรกฏาคม 58
ประจำเดือน สิงหาคม 58


ปรับปรุงล่าสุด : 03/17/2017 12:07 PM


สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร   เลขที่ 175 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 0 77-596658, โทรสาร. 0 77-596612
e-mail : chumphon@doae.go.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรรณวดี อรุณทัด นางจุรีพร พรหมหาญ