ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

Link สำนักงานเกษตรอำเภอ
ข้อมูลองค์กร
ทำเนียบเกษตรจังหวัดชุมพร
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
อำนาจหน้าที่-ภารกิจ
แนะนำสำนักงานฯ
แผนงาน/โครงการประจำป
รณรงค์ปราบปรามทุจริต
หลักธรรมาภิบาล
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง จ.ชุมพร
สถิติข้อมูลพืชเศรษฐกิจ จ.ชุมพร
ข้อมูลพื้นฐาน-สถิติเกษตร
สรุปสถิติการเกษตรปี 56
นโยบายและแผน
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปี 57
แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 56
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ท่องเที่ยวเกษตร
สถานการณ์ไม้ผล
ฐานข้อมูลผู้นำเกษตรกร
การประเมินและเลื่อนขั้นเงินเดือน  
บริการ - ค้นหาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการสำคัญ ปี 56
สถานการณ์ไม้ผลรายจังหวัด
ราคาปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร
ราคายางพาราวันนี้
แหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช
แหล่งสืบค้นข้อมูลทางการเกษตร
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
 

 

 
Link หน่วยงานในจังหวัดชุมพร
 


เมื่อวันที่ 11  กันยายน พ.ศ. 2557 นายสุรสิทธิ์ 
สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร และคณะติดตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศในการผลิตปาล์มนำมันคุณภาพ งบพัฒนาจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับ การก่อสร้างลานปาล์มน้ำมันตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ SMART FARMER ที่จังหวัดชุมพร โดยมีนายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
จังหวัดชุมพร ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ของจังหวัดชุมพร  จัดงาน “งานเกษตรแฟร์ ของดีเมืองชุมพร”  ระหว่างวันที่  22 – 29  สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ สวนสาธารณะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายชาติชาย  อุทัยพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมเป็นเกียรติจำนวนมาก
จังหวัดชุมพร ร่วมด้วย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  จัดงาน “เทศกาลผลไม้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”  ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพไม้ผลเพื่อการส่งออก  ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ตลาดบางลำพู  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวินัย สิทธิมณฑล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าวฯ และนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้
นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
นายปฐม สาธิตานนท์ เปิดแถลงข่าวสถานการณ์ผลไม้คุณภาพดีจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ หมู่ 23 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ. ชุมพร พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร  ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้  โดยจังหวัดชุมพรมีผลไม้สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน  มังคุด  เงาะและลองกอง
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จัดทัศนศึกษาและดูงาน ตามโครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ จ.กระบี่ โดยนายบุรินทร์  มุสิกวัตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และคณะ นำเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน  100  คน ไปดูงานที่ บริษัท ยูนิวานิช จำกัด  ชุมนุมสหกรณ์ เป็นต้น
นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการอบรมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรและเครือข่ายสมาคมชาวสวนปาล์ม จ.ชุมพร ตามโครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยมีนายธีระศักดิ์  ยมสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเกษตรกรจำนวน 300 คนเข้าร่วมอบรมดังกล่าว
 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2557 หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร  
นายปฐม  สาธิตานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาดจังหวัดชุมพร เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการควบคุมคุณภาพทุเรียน (อ่อน) ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด  ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่  6  มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมีนายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกิจกรรมจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายปฐม  สาธิตานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน  หมู่ที่ 1  ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร วันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2557  โดยมีนายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Young Smart Farmer โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ยุวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2557 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสรีสามัคคี กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์น้ำปลา เลขที่ 126/1  หมู่ 10  ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธ์ดีทดแทนสวนเก่า ปีที่ 2  (2556- 2557) ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557  พร้อมทั้ง นำเกษตรกรจำนวน  170  ราย เข้าศึกษาดูงานของสวนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จด้านการปลูกปาล์มน้ำมัน ณ ต.หงเจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร และคณะ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 โดยมีตัวแทนกลุ่ม 8 กลุ่ม เข้าประชุมหารือในการคาดคะเนผลผลิตไม้ผลในปี 2557 พร้อมทั้งออกเยี่ยมชมสวนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ์ 
ิ์ เมื่อวันที่ 13  มีนาคม  2557 นายไพศาล โรจน์สราญรมย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา และคณะ พร้อมด้วยนายณัทธร รักษ์สังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ติดตามการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร โดยมีนายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเกษตรอำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุม
ิ์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557  นายชุมพล  สุกใส  นายอำเภอหลังสวน เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา หมู่ที่ 12  ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายธีระศักดิ์  ยมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาการแทนเกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
นายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมเร่งรัดการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โดยมี เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
 นายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/ 2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โดยมี เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมดังกล่าวและรับฟังการนำเสนอ MRCF  
์ นายมนู  โป้สมบูรณ์  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพารา  สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า  และคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ได้รับฟังการนำเสนอผลงานและเยี่ยมชมสวนของนายฉัตรกมล  มุ่งพยาบาล  ณ หมู่ 13  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2557 โดยมีนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง
นายบุรินทร์  มุสิกวัตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และคณะได้ออกติดตามโครงการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาชาวชุมพรสร้างสุขชุมชนขับเคลื่อนการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกรีดยางพารา ณ ศาลาหมู่ 7  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ 17 มกราคม  2557
ี่เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2557 นายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด  ครั้งที่  1/2557 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกอำเภอเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว
นายปฐม  สาธิตานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา (9 ธันวาคม)  ณ โรงปุ๋ยสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม 2556  โดยมีนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร กล่าวรายงาน  และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  เวทีกลางในโครงการพระราชดำริหนองใหญ่  ตำบลบางลึก  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร
่ี่ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร  พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2556  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมบริจาคสิ่งของรวมน้ำใจจังหวัดชุมพร  ประจำปี 2556 โดยมี นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีรับมอบดังกล่าว พร้อมทั้งจัดแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาด ประจำปี 2556 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
นายนักรบ  ณ ถลาง นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพารา โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ณ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน 2556  โดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมมอบใบรับรองดังกล่าว
ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร ได้ให้สำภาษณ์ประเด็น “ชุมพร..ประตูเมืองใต้  เมืองแห่งไม้ผล” และนายธีระศักดิ์  ยมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้สำภาษณ์ประเด็น “ มังคุดท่ามะพลา ของดีเมืองชุมพร” รายการแหล่งข่าวเช้านี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดท่ามะพลา  ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้แก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ จำนวน 15  คน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน  2556 โดยมี นายบุรินทร์  มุสิกวัตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ดำเนินการชี้แจ้งในที่ประชุมดังกล่าว
ิเมื่อวันที่  6 และ 7  พฤศจิกายน 2556  นางสาวศิริกุล  ศรีแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา และคณะ ได้ติดตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และสำนักงานเกษตรอำเภอสวี  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่  24  ตุลาคม 2556  นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพารา โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรโดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเข้ารับใบรับรองฯ จำนวน 330  คน
เมื่อวันที่  23 ตุลาคม 2556 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ได้ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
นายปฐม  สาธิตานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพาราและสมุดเงินฝาก โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

 ชมภาพย้อนหลัง       

-เกษตรฯรณรงค์ให้เกษตรกรตัดและจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ
-เกษตรฯเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯอ.พะโต๊ะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
-เกษตรฯแจกปาล์มพันธ์ดีสำหรับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
-เกษตรฯเตือนภัยแล้ง ปี 2557
-สรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
-แจ้งกำหนดการสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
-แจ้งหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ
-แจ้งขยายเวลาโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2556 อีก 15 วัน
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เกษตรกรไม่ตัดทุเรียนอ่อนจำหน่าย
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
-เกษตรชุมพรแจ้งผลการประกวดคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556
-เกษตรชุมพรแจ้งหลักเกณฑ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ปี 2556
-เกษตรชุมพรแจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
-เกษตรชุมพรแจ้งหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันโครงการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน 2555-2556
-เกษตรชุมพรแจ้งสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไข โครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
-กษตรแจ้งผลการประกวดพืช งานเกษตรแฟร์ 55
-กษตรแจ้งโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
-กษตรชุมพรเชิญชวนเกษตรกรไม่ตัดทุเรียนอ่อน..จำหน่าย
-กษตรชุมพรทำโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลสูความยั่งยืนหวังช่วยเกษตรกรขายผลไม้ได้ราคาดี
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานราชการ
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

-แผนที่สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 21-22 เมษายน 2555 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จ.ชุมพร/วัดชุมพรรังสรรค์

-ขอ เชิญสำนักงานเกษตรจังหวัดภาคใต้ร่ามจำหน่ายสินค้าในวันที่ 21-22 เมษายน 2555

- สอบถามข้อมูลจังหวัดชุมพรจากคณะ Warroom
- รายชื่อโรงแรมในจังหวัดชุมพร
- ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก
 - ประกาศช่วงอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓)
คลิกรายละเอียด
บสมัครเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
เชิญชวนเกษตรกร แจ้งขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อขอรับบริการ สนับสนุน / ช่วยเหลือ
      ตามมาตรการต่าง ๆ จากทางราชการ
วิกฤติยางพารา...ราคาตกต่ำ  แนะนำแนวทางปฏิบัตเพื่อให้ชาวสวนยางพาราอยู่รอดได้้
วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงดำหนาม
 

 


นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์
เกษตรจังหวัดชุมพร

ปฏิทินข่าวเกษตร


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
 
 

 


ประจำเดือนธันวาคม 56
ประจำเดือนมกราคม 57
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57

ประจำเดือนมีนาคม 57
ประจำเดือนเมษายน 57
ประจำเดือนพฤษภาคม 57
ประจำเดือนมิถุนายน 57

ประจำเดือนกรกฎาคม 57ปรับปรุงล่าสุด : 09/15/2014 2:33 AM


สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร   เลขที่ 175 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 0 77-596658, โทรสาร. 0 77-596612
e-mail : chumphon@doae.go.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :นางสาวสุภาวดี ศรประสิทธิ์