ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

Link สำนักงานเกษตรอำเภอ
ข้อมูลองค์กร
ทำเนียบเกษตรจังหวัดชุมพร
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
อำนาจหน้าที่-ภารกิจ
แนะนำสำนักงานฯ
แผนงาน/โครงการประจำป
รณรงค์ปราบปรามทุจริต
หลักธรรมาภิบาล
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง จ.ชุมพร
สถิติข้อมูลพืชเศรษฐกิจ จ.ชุมพร
ข้อมูลพื้นฐาน-สถิติเกษตร
สรุปสถิติการเกษตรปี 56
นโยบายและแผน
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปี 57
แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 56
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ท่องเที่ยวเกษตร
สถานการณ์ไม้ผล
ฐานข้อมูลผู้นำเกษตรกร
การประเมินและเลื่อนขั้นเงินเดือน  
บริการ - ค้นหาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการสำคัญ ปี 56
สถานการณ์ไม้ผลรายจังหวัด
ราคาปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร
ราคายางพาราวันนี้
แหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช
แหล่งสืบค้นข้อมูลทางการเกษตร
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
 

 

 
Link หน่วยงานในจังหวัดชุมพร
 

ทรงพระเจริญ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

“กลุ่มอารักขาพืช ติดตามสถานการณ์การระบาดของตั๊กแตนผี ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร”
1 ก.ย.59 นายประสงค์ บุญเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ติดตามสถานการณ์การระบาดของตั๊กแตนผี
ในสวนมะพร้าว พื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ประชุมผ่านระบบ VDO Conference
เรื่อง แนวปฏิบัติตามมติครม. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต 2559/60
30 ส.ค.59 นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

 ประชุม เกษตรอำเภอประจำเดือนครั้งที่ 8/2559
30 ส.ค.59 นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม เกษตรอำเภอประจำเดือนครั้งที่ 8/2559 โดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จังหวัดเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

“ประกวดศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2559”
เมื่อวันที่ 23 ส.ค.59 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับเขตปี 2559 พิจารณาประกวดศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2559
โดยมีนายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดชุมพร
และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาข้าว ตำบลบางลึก
ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางลึก
ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางลึก หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 “ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานโครงการนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
11 ส.ค.59 นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการตามนโนบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าววงจรปี 2559/60 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนางสังวาลย์ พิมลรัตน์
หมู่ที่ 2 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ในการนี้นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดชุมพรร่วมให้การต้อนรับ

- ประกาศจังหวัดชุมพรเรื่องการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
- ระดับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 เมษายน 2559
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2557/2558
-เกษตรฯรณรงค์ให้เกษตรกรตัดและจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ
-เกษตรฯเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯอ.พะโต๊ะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
-เกษตรฯแจกปาล์มพันธ์ดีสำหรับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
-เกษตรฯเตือนภัยแล้ง ปี 2557
-สรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
-แจ้งกำหนดการสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
-แจ้งหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ
-แจ้งขยายเวลาโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2556 อีก 15 วัน
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เกษตรกรไม่ตัดทุเรียนอ่อนจำหน่าย
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
-เกษตรชุมพรแจ้งผลการประกวดคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556
-เกษตรชุมพรแจ้งหลักเกณฑ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ปี 2556
-เกษตรชุมพรแจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
-เกษตรชุมพรแจ้งหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันโครงการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน 2555-2556
-เกษตรชุมพรแจ้งสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไข โครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
-กษตรแจ้งผลการประกวดพืช งานเกษตรแฟร์ 55
-กษตรแจ้งโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
-กษตรชุมพรเชิญชวนเกษตรกรไม่ตัดทุเรียนอ่อน..จำหน่าย
-กษตรชุมพรทำโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลสูความยั่งยืนหวังช่วยเกษตรกรขายผลไม้ได้ราคาดี
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานราชการ
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

-แผนที่สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 21-22 เมษายน 2555 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จ.ชุมพร/วัดชุมพรรังสรรค์

-ขอ เชิญสำนักงานเกษตรจังหวัดภาคใต้ร่ามจำหน่ายสินค้าในวันที่ 21-22 เมษายน 2555

- สอบถามข้อมูลจังหวัดชุมพรจากคณะ Warroom
- รายชื่อโรงแรมในจังหวัดชุมพร
- ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก
 - ประกาศช่วงอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓)
คลิกรายละเอียด
บสมัครเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
เชิญชวนเกษตรกร แจ้งขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อขอรับบริการ สนับสนุน / ช่วยเหลือ
      ตามมาตรการต่าง ๆ จากทางราชการ
วิกฤติยางพารา...ราคาตกต่ำ  แนะนำแนวทางปฏิบัตเพื่อให้ชาวสวนยางพาราอยู่รอดได้้
วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงดำหนาม
 

 

นายไพสิฐ เกตุสถิตย์
เกษตรจังหวัดชุมพร

ปฏิทินข่าวเกษตร


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

 


ประจำเดือนธันวาคม 56
ประจำเดือนมกราคม 57
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57

ประจำเดือนมีนาคม 57
ประจำเดือนเมษายน 57
ประจำเดือนพฤษภาคม 57
ประจำเดือนมิถุนายน 57

ประจำเดือนกรกฎาคม 57
ประจำเดือนสิงหาคม 57
ประจำเดือนกันยายน 57
ประจำเดือนตุลาคม 57
ประจำเดือนพฤศจิกายน 57
ประจำเดือนธันวาคม 57
ประจำเดือน มกราคม58
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 58
ประจำเดือน มีนาคม 58
ประจำเดือน เมษายน 58
ประจำเดือน พฤษภาคม 58
ประจำเดือน มิถุนายน 58
ประจำเดือน กรกฏาคม 58
ประจำเดือน สิงหาคม 58


ปรับปรุงล่าสุด : 12/30/2016 4:17 PM


สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร   เลขที่ 175 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 0 77-596658, โทรสาร. 0 77-596612
e-mail : chumphon@doae.go.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรรณวดี อรุณทัด นางจุรีพร พรหมหาญ