คำขวัญจังหวัดชุมพร :ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก วิสัยทัศน์จังหวัดชุมพร : ชุมพรน่าอยู่ ประตูทองสองฝั่งทะเล เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวคุณภาพ ค่านิยมจังหวัดชุมพร : มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาอย่างมีธรรมาภิบาล

Link สำนักงานเกษตรอำเภอ
ข้อมูลองค์กร
ทำเนียบเกษตรจังหวัดชุมพร
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
อำนาจหน้าที่-ภารกิจ
แนะนำสำนักงานฯ
แผนงาน/โครงการประจำป
รณรงค์ปราบปรามทุจริต
หลักธรรมาภิบาล
นโยบายป้องกันการให้และรับสินบน
ข้อมูลไม้ผลเอกภาพ
สถิติข้อมูลพืชเศรษฐกิจ จ.ชุมพร
แผนพัฒนาการเกษตร ปี 60-64
รายงานประจำปี 60
รายงานประจำปี 61
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปี 62
แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 62
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ท่องเที่ยวเกษตร
สถานการณ์ไม้ผล
ฐานข้อมูลผู้นำเกษตรกร
การประเมินและเลื่อนขั้นเงินเดือน  
บริการ - ค้นหาข้อมูล
สถานการณ์ไม้ผลรายจังหวัด
ราคาปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร
ราคายางพาราวันนี้
แหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช
แหล่งสืบค้นข้อมูลทางการเกษตร
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
 

 

 
Link หน่วยงานในจังหวัดชุมพร
 

ข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

Best Practice


พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

"มะพร้าวแกง" เกษตรกร Young Smart Farmer ของอำเภอเมืองชุมพร มลิสปา
ออกอากาศ วันที่ 4 มิถุนายน 60 รายการ Foodwork ทาง Thai PBS
ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง : กาแฟบ้านถ้ำสิงห์
จ.ชุมพรออกอากาศช่อง 9 วันที่ 19 เม.ย.60

ทุเรียนชุมพร
ศพก.อ.ปะทิว
เชื่อมโยงสู่เกษตรแปลงใหญ่
ออกอากาศ
วันที่ 26 เม.ย.60
รายการคุยโขมงข่าวเช้า เกษตรสร้างชาติ ช่อง 9

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเกษตรกร

** ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมิน ครั้งที่ 1//2562

** ประกาศรายชื่อผู้มทีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินครั้งที่ 1/2562

** ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ปี 2561
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
- ประกาศจังหวัดชุมพรเรื่องการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
- ระดับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 เมษายน 2559
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานราชการ
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
 

(นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์)
เกษตรจังหวัดชุมพร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์
พันธกิจ
ค่านิยม


ม.ค.62 / มี.ค.62/ เม.ย.62

ประจำเดือนธันวาคม 2561

ประจำเดือนพฤศจิกายน2561

ประจำเดือนตุลาคม 2561

ประจำเดือนกันยายน 2561

ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ประจำเดือน เมษายน 2561

ประจำเดือน มีนาคม 2561

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ประจำเดือน มกราคม 2561

ข่าวอารักขาพืช ย้อนหลัง


ปรับปรุงล่าสุด : 07/22/2021 11:00 AM


สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร   เลขที่ 175 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 0 77-596658, โทรสาร. 0 77-596612
e-mail : chumphon@doae.go.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรรณวดี อรุณทัด กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ