ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

Link สำนักงานเกษตรอำเภอ
ข้อมูลองค์กร
ทำเนียบเกษตรจังหวัดชุมพร
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
อำนาจหน้าที่-ภารกิจ
แนะนำสำนักงานฯ
แผนงาน/โครงการประจำป
รณรงค์ปราบปรามทุจริต
หลักธรรมาภิบาล
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง จ.ชุมพร
สถิติข้อมูลพืชเศรษฐกิจ จ.ชุมพร
ข้อมูลพื้นฐาน-สถิติเกษตร
สรุปสถิติการเกษตรปี 56
นโยบายและแผน
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปี 57
แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 56
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ท่องเที่ยวเกษตร
สถานการณ์ไม้ผล
ฐานข้อมูลผู้นำเกษตรกร
การประเมินและเลื่อนขั้นเงินเดือน  
บริการ - ค้นหาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการสำคัญ ปี 56
สถานการณ์ไม้ผลรายจังหวัด
ราคาปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร
ราคายางพาราวันนี้
แหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช
แหล่งสืบค้นข้อมูลทางการเกษตร
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
 

 

 
Link หน่วยงานในจังหวัดชุมพร
 

ทรงพระเจริญ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนดลยี Field day ปี 60 ณ ศพก.ท่าแซะ
วันที่ 9 มิถุนายน 60
  คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดชุมพร หารือทุกภาคส่วนเรื่องมาตรการและการดำเนินนโยบายด้านการส่งออกผลไม้
วันที่ 9 มิถุนายน 60
  เกษตรทุ่งตะโก จัดงาน Field day ปี 60 กระตุ้นเกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่
วันที่ 8 มิถุนายน 60
  เกษตรอำเภอสวีจับมือพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการแปรรูปกล้วยหอมทองรองรับภาวะกล้วยหอมทองล้นตลาด
วันที่ 8 มิถุนายน 60
  เกษตรจังหวัดชุมพรลงพื้นที่อำเภอสวี คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560
วันที่ 7 มิถุนายน 60
  "เกษตรหลังสวน" ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข
วันที่ 7 มิถุนายน 60
  "เกษตรตะโก" เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 60
วันที่ 7 มิถุนายน 60
  "เกษตรอำเภอพะโต๊ะ สาธิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่ยุวเกษตรกร
วันที่ 7 มิถุนายน 60
  "เกษตรหลังสวน รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ "ไม่ซื้อไม่ขายทุเรียนอ่อน"
วันที่ 6 มิถุนายน 60
  "เกษตรหลังสวน" ร่วมประชุมการจัดงานโครงการวันมังคุดโลก ปี 60
วันที่ 6 มิถุนายน 60
  เกษตรพะโต๊ะ มอบปัจจัยการผลิตเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 6 มิถุนายน 60
  เกษตรอำเภอปะทิว จัดเวทีเสวนาและสนับสนุนพันธุ์ปลา แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 6 มิถุนายน 60
  เกษตรทุ่งตะโก เยี่ยมเยียนติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤฎีใหม่ ปี 60
วันที่ 6 มิถุนายน 60
  เกษตรหลังสวน ติดตามและมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
วันที่ 5 มิถุนายน 60
  เกษตรละแม จัดประชุมจัดการดินปุ๋ยชุมชน เพื่อเตรียมการประกวด ศดปช.ระดับเขต
วันที่ 5 มิถุนายน 60
"มะพร้าวแกง" เกษตรกร Young Smart Farmer ของอำเภอเมืองชุมพร มลิสปา
ออกอากาศ วันที่ 4 มิถุนายน 60 รายการ Foodwork ทาง Thai PBS
ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง : กาแฟบ้านถ้ำสิงห์
จ.ชุมพรออกอากาศช่อง 9 วันที่ 19 เม.ย.60

ทุเรียนชุมพร
ศพก.อ.ปะทิว
เชื่อมโยงสู่เกษตรแปลงใหญ่
ออกอากาศ
วันที่ 26 เม.ย.60
รายการคุยโขมงข่าวเช้า เกษตรสร้างชาติ ช่อง 9

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์) 6 มิย.60
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
- ประกาศจังหวัดชุมพรเรื่องการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
- ระดับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 เมษายน 2559
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2557/2558
-เกษตรฯรณรงค์ให้เกษตรกรตัดและจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ
-เกษตรฯเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯอ.พะโต๊ะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
-เกษตรฯแจกปาล์มพันธ์ดีสำหรับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
-เกษตรฯเตือนภัยแล้ง ปี 2557
-สรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
-แจ้งกำหนดการสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
-แจ้งหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ
-แจ้งขยายเวลาโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2556 อีก 15 วัน
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เกษตรกรไม่ตัดทุเรียนอ่อนจำหน่าย
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
-เกษตรชุมพรแจ้งผลการประกวดคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556
-เกษตรชุมพรแจ้งหลักเกณฑ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ปี 2556
-เกษตรชุมพรแจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
-เกษตรชุมพรแจ้งหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันโครงการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน 2555-2556
-เกษตรชุมพรแจ้งสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไข โครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
-กษตรแจ้งผลการประกวดพืช งานเกษตรแฟร์ 55
-กษตรแจ้งโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
-กษตรชุมพรเชิญชวนเกษตรกรไม่ตัดทุเรียนอ่อน..จำหน่าย
-กษตรชุมพรทำโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลสูความยั่งยืนหวังช่วยเกษตรกรขายผลไม้ได้ราคาดี
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานราชการ
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

-แผนที่สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 21-22 เมษายน 2555 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จ.ชุมพร/วัดชุมพรรังสรรค์

-ขอ เชิญสำนักงานเกษตรจังหวัดภาคใต้ร่ามจำหน่ายสินค้าในวันที่ 21-22 เมษายน 2555

- สอบถามข้อมูลจังหวัดชุมพรจากคณะ Warroom
- รายชื่อโรงแรมในจังหวัดชุมพร
- ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก
 - ประกาศช่วงอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓)
คลิกรายละเอียด
บสมัครเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
เชิญชวนเกษตรกร แจ้งขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อขอรับบริการ สนับสนุน / ช่วยเหลือ
      ตามมาตรการต่าง ๆ จากทางราชการ
วิกฤติยางพารา...ราคาตกต่ำ  แนะนำแนวทางปฏิบัตเพื่อให้ชาวสวนยางพาราอยู่รอดได้้
วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงดำหนาม
 

 

นายไพสิฐ เกตุสถิตย์
เกษตรจังหวัดชุมพร

ปฏิทินข่าวเกษตร


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

 


ประจำเดือนธันวาคม 56
ประจำเดือนมกราคม 57
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57

ประจำเดือนมีนาคม 57
ประจำเดือนเมษายน 57
ประจำเดือนพฤษภาคม 57
ประจำเดือนมิถุนายน 57

ประจำเดือนกรกฎาคม 57
ประจำเดือนสิงหาคม 57
ประจำเดือนกันยายน 57
ประจำเดือนตุลาคม 57
ประจำเดือนพฤศจิกายน 57
ประจำเดือนธันวาคม 57
ประจำเดือน มกราคม58
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 58
ประจำเดือน มีนาคม 58
ประจำเดือน เมษายน 58
ประจำเดือน พฤษภาคม 58
ประจำเดือน มิถุนายน 58
ประจำเดือน กรกฏาคม 58
ประจำเดือน สิงหาคม 58
ประจำเดือน เมษายน 60
ประจำเดือน พฤษภาคม 60

ประจำเดือน มิถุนายน 60
ปรับปรุงล่าสุด : 07/06/2017 10:19 AM


สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร   เลขที่ 175 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 0 77-596658, โทรสาร. 0 77-596612
e-mail : chumphon@doae.go.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรรณวดี อรุณทัด นางจุรีพร พรหมหาญ