ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

Link สำนักงานเกษตรอำเภอ
ข้อมูลองค์กร
ทำเนียบเกษตรจังหวัดชุมพร
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
อำนาจหน้าที่-ภารกิจ
แนะนำสำนักงานฯ
แผนงาน/โครงการประจำป
รณรงค์ปราบปรามทุจริต
หลักธรรมาภิบาล
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง จ.ชุมพร
สถิติข้อมูลพืชเศรษฐกิจ จ.ชุมพร
ข้อมูลพื้นฐาน-สถิติเกษตร
สรุปสถิติการเกษตรปี 56
นโยบายและแผน
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปี 57
แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 56
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ท่องเที่ยวเกษตร
สถานการณ์ไม้ผล
ฐานข้อมูลผู้นำเกษตรกร
การประเมินและเลื่อนขั้นเงินเดือน  
บริการ - ค้นหาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการสำคัญ ปี 56
สถานการณ์ไม้ผลรายจังหวัด
ราคาปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร
ราคายางพาราวันนี้
แหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช
แหล่งสืบค้นข้อมูลทางการเกษตร
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
 

 

 
Link หน่วยงานในจังหวัดชุมพร
 


นายประกอบ แสงสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ซึ่งมีกำหนดเปิดตลาดเกษตรกรในวันศุกร์ที่ 7 พฤษจิกายน 2557 บริเวณหน้าเทศบาลเมืองชุมพร ณ.ห้องประชุมเกาะมัตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขกผุ้มีเกียรติ ผู้แทนเกษตรกร และผู้สื่อข่าว จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมแถลงการดังกล่าว
เมื่อวันที่ 11  กันยายน พ.ศ. 2557 นายสุรสิทธิ์ 
สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร และคณะติดตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศในการผลิตปาล์มนำมันคุณภาพ งบพัฒนาจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับ การก่อสร้างลานปาล์มน้ำมันตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ SMART FARMER ที่จังหวัดชุมพร โดยมีนายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
จังหวัดชุมพร ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ของจังหวัดชุมพร  จัดงาน “งานเกษตรแฟร์ ของดีเมืองชุมพร”  ระหว่างวันที่  22 – 29  สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ สวนสาธารณะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายชาติชาย  อุทัยพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมเป็นเกียรติจำนวนมาก
จังหวัดชุมพร ร่วมด้วย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  จัดงาน “เทศกาลผลไม้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”  ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพไม้ผลเพื่อการส่งออก  ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ตลาดบางลำพู  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวินัย สิทธิมณฑล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าวฯ และนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้
นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
นายปฐม สาธิตานนท์ เปิดแถลงข่าวสถานการณ์ผลไม้คุณภาพดีจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ หมู่ 23 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ. ชุมพร พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร  ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้  โดยจังหวัดชุมพรมีผลไม้สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน  มังคุด  เงาะและลองกอง
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จัดทัศนศึกษาและดูงาน ตามโครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ จ.กระบี่ โดยนายบุรินทร์  มุสิกวัตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และคณะ นำเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน  100  คน ไปดูงานที่ บริษัท ยูนิวานิช จำกัด  ชุมนุมสหกรณ์ เป็นต้น
นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการอบรมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรและเครือข่ายสมาคมชาวสวนปาล์ม จ.ชุมพร ตามโครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยมีนายธีระศักดิ์  ยมสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเกษตรกรจำนวน 300 คนเข้าร่วมอบรมดังกล่าว
 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2557 หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร  
นายปฐม  สาธิตานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาดจังหวัดชุมพร เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการควบคุมคุณภาพทุเรียน (อ่อน) ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด  ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่  6  มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมีนายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกิจกรรมจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายปฐม  สาธิตานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน  หมู่ที่ 1  ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร วันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2557  โดยมีนายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Young Smart Farmer โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ยุวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2557 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสรีสามัคคี กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์น้ำปลา เลขที่ 126/1  หมู่ 10  ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธ์ดีทดแทนสวนเก่า ปีที่ 2  (2556- 2557) ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557  พร้อมทั้ง นำเกษตรกรจำนวน  170  ราย เข้าศึกษาดูงานของสวนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จด้านการปลูกปาล์มน้ำมัน ณ ต.หงเจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร และคณะ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 โดยมีตัวแทนกลุ่ม 8 กลุ่ม เข้าประชุมหารือในการคาดคะเนผลผลิตไม้ผลในปี 2557 พร้อมทั้งออกเยี่ยมชมสวนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ์ 
ิ์ เมื่อวันที่ 13  มีนาคม  2557 นายไพศาล โรจน์สราญรมย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา และคณะ พร้อมด้วยนายณัทธร รักษ์สังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ติดตามการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร โดยมีนายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเกษตรอำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุม
ิ์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557  นายชุมพล  สุกใส  นายอำเภอหลังสวน เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา หมู่ที่ 12  ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายธีระศักดิ์  ยมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาการแทนเกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
นายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมเร่งรัดการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โดยมี เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
 นายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/ 2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โดยมี เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมดังกล่าวและรับฟังการนำเสนอ MRCF  
์ นายมนู  โป้สมบูรณ์  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพารา  สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า  และคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ได้รับฟังการนำเสนอผลงานและเยี่ยมชมสวนของนายฉัตรกมล  มุ่งพยาบาล  ณ หมู่ 13  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2557 โดยมีนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง
นายบุรินทร์  มุสิกวัตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และคณะได้ออกติดตามโครงการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาชาวชุมพรสร้างสุขชุมชนขับเคลื่อนการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกรีดยางพารา ณ ศาลาหมู่ 7  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ 17 มกราคม  2557
ี่เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2557 นายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด  ครั้งที่  1/2557 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกอำเภอเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว
นายปฐม  สาธิตานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา (9 ธันวาคม)  ณ โรงปุ๋ยสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม 2556  โดยมีนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร กล่าวรายงาน  และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  เวทีกลางในโครงการพระราชดำริหนองใหญ่  ตำบลบางลึก  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร
่ี่ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร  พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2556  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมบริจาคสิ่งของรวมน้ำใจจังหวัดชุมพร  ประจำปี 2556 โดยมี นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีรับมอบดังกล่าว พร้อมทั้งจัดแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาด ประจำปี 2556 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
นายนักรบ  ณ ถลาง นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพารา โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ณ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน 2556  โดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมมอบใบรับรองดังกล่าว
ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร ได้ให้สำภาษณ์ประเด็น “ชุมพร..ประตูเมืองใต้  เมืองแห่งไม้ผล” และนายธีระศักดิ์  ยมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้สำภาษณ์ประเด็น “ มังคุดท่ามะพลา ของดีเมืองชุมพร” รายการแหล่งข่าวเช้านี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดท่ามะพลา  ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้แก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ จำนวน 15  คน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน  2556 โดยมี นายบุรินทร์  มุสิกวัตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ดำเนินการชี้แจ้งในที่ประชุมดังกล่าว
ิเมื่อวันที่  6 และ 7  พฤศจิกายน 2556  นางสาวศิริกุล  ศรีแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา และคณะ ได้ติดตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และสำนักงานเกษตรอำเภอสวี  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่  24  ตุลาคม 2556  นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพารา โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรโดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเข้ารับใบรับรองฯ จำนวน 330  คน
เมื่อวันที่  23 ตุลาคม 2556 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ได้ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
นายปฐม  สาธิตานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพาราและสมุดเงินฝาก โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

 ชมภาพย้อนหลัง       

-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2557/2558
-เกษตรฯรณรงค์ให้เกษตรกรตัดและจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ
-เกษตรฯเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯอ.พะโต๊ะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
-เกษตรฯแจกปาล์มพันธ์ดีสำหรับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
-เกษตรฯเตือนภัยแล้ง ปี 2557
-สรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
-แจ้งกำหนดการสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
-แจ้งหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ
-แจ้งขยายเวลาโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2556 อีก 15 วัน
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เกษตรกรไม่ตัดทุเรียนอ่อนจำหน่าย
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
-เกษตรชุมพรแจ้งผลการประกวดคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556
-เกษตรชุมพรแจ้งหลักเกณฑ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ปี 2556
-เกษตรชุมพรแจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
-เกษตรชุมพรแจ้งหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันโครงการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน 2555-2556
-เกษตรชุมพรแจ้งสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว
-เกษตรชุมพรประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไข โครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
-กษตรแจ้งผลการประกวดพืช งานเกษตรแฟร์ 55
-กษตรแจ้งโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
-กษตรชุมพรเชิญชวนเกษตรกรไม่ตัดทุเรียนอ่อน..จำหน่าย
-กษตรชุมพรทำโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลสูความยั่งยืนหวังช่วยเกษตรกรขายผลไม้ได้ราคาดี
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานราชการ
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

-แผนที่สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 21-22 เมษายน 2555 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จ.ชุมพร/วัดชุมพรรังสรรค์

-ขอ เชิญสำนักงานเกษตรจังหวัดภาคใต้ร่ามจำหน่ายสินค้าในวันที่ 21-22 เมษายน 2555

- สอบถามข้อมูลจังหวัดชุมพรจากคณะ Warroom
- รายชื่อโรงแรมในจังหวัดชุมพร
- ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก
 - ประกาศช่วงอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓)
คลิกรายละเอียด
บสมัครเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
เชิญชวนเกษตรกร แจ้งขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อขอรับบริการ สนับสนุน / ช่วยเหลือ
      ตามมาตรการต่าง ๆ จากทางราชการ
วิกฤติยางพารา...ราคาตกต่ำ  แนะนำแนวทางปฏิบัตเพื่อให้ชาวสวนยางพาราอยู่รอดได้้
วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงดำหนาม
 

 

นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว
เกษตรจังหวัดชุมพร

ปฏิทินข่าวเกษตร


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

 


ประจำเดือนธันวาคม 56
ประจำเดือนมกราคม 57
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57

ประจำเดือนมีนาคม 57
ประจำเดือนเมษายน 57
ประจำเดือนพฤษภาคม 57
ประจำเดือนมิถุนายน 57

ประจำเดือนกรกฎาคม 57
ประจำเดือนสิงหาคม 57
ประจำเดือนกันยายน 57
ประจำเดือนตุลาคม 57
ประจำเดือนพฤศจิกายน 57
ประจำเดือนธันวาคม 57
ประจำเดือน มกราคม58
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 58
ประจำเดือน มีนาคม 58
ประจำเดือน เมษายน 58
ประจำเดือน พฤษภาคม 58
ประจำเดือน มิถุนายน 58
ประจำเดือน กรกฏาคม 58
ประจำเดือน สิงหาคม 58


ปรับปรุงล่าสุด : 03/15/2016 2:01 PM


สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร   เลขที่ 175 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 0 77-596658, โทรสาร. 0 77-596612
e-mail : chumphon@doae.go.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :นางภิรมย์รัตน์ ชูช่วย