สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร   ยินดีต้อนรับ....สู่เวทีแห่งการแบ่งปัน การเรียนรู้ของชุมชน นักส่งเสริมการเกษตร

เมนูหลัก

KM ปี 2560
- แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
- รายงานผลการจัดการความรู้
KM ปี 2559
- แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
- รายงานผลการจัดการความรู้
KM ปี 2558
- แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
- รายงานผลการจัดการความรู้
KM ปี 2557
- แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
- รายงานผลการจัดการความรู้
KM ปี 2556
- แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
- รายงานผลการจัดการความรู้
+ KM Action Plan ปี 54
การจัดการความรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ในการเป็น "คุณอำนวย"
การเริ่มจัดการความรู้
ปัจจัยที่ทำให้การจัดการความรู้ประสบความสำเร็จ
ทศานุภาพของการจัดการความรู้
ภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ ปัญญาและการเรียนรู้
การจัดการความรู้เพื่อสังคม
เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ในมุมมองของไอที
การจัดการความรู้..เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่
การพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืน
การจัดการความรู้ในหน่วยราชการ
+KM Action Plan ปี 55
รายงานผลความก้าวหน้า
การจัดการความรู้
การจัดการความรู้ "การพัฒนาระบบการกระจายผลผลิต"
การจัดการความรู้ " การบริหารจัดการศัตรูพืช"
การจัดการความรู้ " ปุ๋ยสั่งตัด"
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้
สรุปผลการจัดการความรู้ 2555
แผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร

ข่าวประชาสัมพันธ์

KM จังหวัดชุมพร

KM สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว รอบที่ 1/2555
KM สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ รอบที่ 1/2555

KM สำนักงานเกษตรอำเภอ เมือง รอบที่ 1/2555

KM สำนักงานเกษตรอำเภอสวี รอบที่ 1/2555
KM สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก รอบที่ 1/2555
KM สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน รอบที่ 1/2555
KM สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ รอบที่ 1/2555
KM สำนักงานเกษตรอำเภอละแม รอบที่ 1/2555
ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้
- ประมวลภาพ ปี 2557
- ประมวลภาพ ปี 2556
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
เลขที่ 175 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 077-596656-8, โทรสาร. 077-534191
ผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการความรู้สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
e-mail : chumphon@doae.go.th