ข่าวย้อนหลัง

เมื่อวันที่  23 ตุลาคม 2556 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ได้ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ภาพ
กิจกรรม
   
เกษตรจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงดำหนามในสวนมะพร้าว

15 มีนาคม 2560 นายไพสิฐ เกตุสถิตย์
เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายครรชิต อบแพทย์ เกษตรอำเภอหลังสวน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่อำเภอหลังสวน ติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงดำหนามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ในพื้นที่ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

26 มกราคม 2560 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ รับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัย อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสความห่วงใยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจประชาชน ที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ในการนี้ นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเกาะมัตตรา ศาลากลาง ชั้น 2 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.หลังสวน (ศพก.อ.หลังสวน)

26 มกราคม 2560 คณะกรรมการประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์ฯ เพื่อจัดระดับการพัฒนาใช้ข้อมูลในการรปรับปรุงเพื่อยกระดับศูนย์ฯ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหลังสวน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ละแม (ศพก.อ.ละแม)

26 มกราคม 2560 คณะกรรมการประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์ฯ เพื่อจัดระดับการพัฒนาใช้ข้อมูลในการรปรับปรุงเพื่อยกระดับศูนย์ฯ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอละแม ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.พะโต๊ะ (ศพก.อ.พะโต๊ะ)

26 มกราคม 2560 คณะกรรมการประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์ฯ เพื่อจัดระดับการพัฒนาใช้ข้อมูลในการรปรับปรุงเพื่อยกระดับศูนย์ฯ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพะโต๊ะ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เปิดศูนย์ปฎิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรจังหวัดชุมพร ระดับอำเภอ

26 มกราคม 2560 นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร มอบหมายให้เกษตรอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย เพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์ข้อมูลเกษตรกรที่ประสบภัย ประสานดำเนินการช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร
การประชุมการจัดทำระบบควบคุมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กล้วยเล็บมือนางชุมพร
และข้าวเหลืองปะทิวชุมพร

25 มกราคม 2560
นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม การจัดทำระบบควบคุม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในการนี้ นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะทิว (ศพก.ปะทิว)

25 มกราคม 2560 นายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะทิว ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าแซะ (ศพก.ท่าแซะ)


25 มกราคม 2560 นายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดชุมพร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง (ศพก.เมืองชุมพร)

25 มกราคม 2560 แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ออกติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

24-25 มกราคม 2560 นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร มอบหมายให้คณะติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นำร่องการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System) โดยคณะทำงานติดตามนิเทศงาน ได้ดำเนินการติดตามระบบ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ออกพื้นที่ติดตามงานนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงงานตามภารกิจที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเมืองชุมพร

25 มกราคม 2560 นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร
มอบหมายให้นายประกอบ แสงสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนายบรรยง สันติพิทักษ์ เกษตรอำเภอเมืองชุมพร และคณะติดตามให้คำแนะนำให้กำลังใจเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร ซึ่งขณะนี้พบการเกิดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในสวนไม้ผล
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรจังหวัดชุมพร ระดับอำเภอ

25 มกราคม 2560
นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร
มอบหมายให้เกษตรอำเภอทั้ง 8 อำเภอ
ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ประสานดำเนินการช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูการผลิตสินค้าด้านการเกษตรหลังน้ำลด
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดชุมพร
“กลุ่มอารักขาพืช ติดตามสถานการณ์การระบาดของตั๊กแตนผี ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร”
1 ก.ย.59 นายประสงค์ บุญเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ติดตามสถานการณ์การระบาดของตั๊กแตนผี
ในสวนมะพร้าว พื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
ประชุมผ่านระบบ VDO Conference
เรื่อง แนวปฏิบัติตามมติครม. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต 2559/60
30 ส.ค.59 นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ประชุม เกษตรอำเภอประจำเดือนครั้งที่ 8/2559
30 ส.ค.59 นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม เกษตรอำเภอประจำเดือนครั้งที่ 8/2559 โดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จังหวัดเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
“ประกวดศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2559”
เมื่อวันที่ 23 ส.ค.59 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับเขตปี 2559 พิจารณาประกวดศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2559
โดยมีนายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดชุมพร
และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาข้าว ตำบลบางลึก
ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางลึก
ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางลึก หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
“ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานโครงการนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
11 ส.ค.59 นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการตามนโนบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าววงจรปี 2559/60 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนางสังวาลย์ พิมลรัตน์
หมู่ที่ 2 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ในการนี้นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดชุมพรร่วมให้การต้อนรับ
นายประกอบ แสงสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ซึ่งมีกำหนดเปิดตลาดเกษตรกรในวันศุกร์ที่ 7 พฤษจิกายน 2557 บริเวณหน้าเทศบาลเมืองชุมพร ณ.ห้องประชุมเกาะมัตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขกผุ้มีเกียรติ ผู้แทนเกษตรกร และผู้สื่อข่าว จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมแถลงการดังกล่าว
นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
นายปฐม สาธิตานนท์ เปิดแถลงข่าวสถานการณ์ผลไม้คุณภาพดีจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ หมู่ 23 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ. ชุมพร พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร  ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้  โดยจังหวัดชุมพรมีผลไม้สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน  มังคุด  เงาะและลองกอง
จังหวัดชุมพร ร่วมด้วย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  จัดงาน “เทศกาลผลไม้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”  ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพไม้ผลเพื่อการส่งออก  ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ตลาดบางลำพู  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวินัย สิทธิมณฑล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าวฯ และนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้
จังหวัดชุมพร ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ของจังหวัดชุมพร  จัดงาน “งานเกษตรแฟร์ ของดีเมืองชุมพร”  ระหว่างวันที่  22 – 29  สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ สวนสาธารณะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายชาติชาย  อุทัยพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมเป็นเกียรติจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ SMART FARMER ที่จังหวัดชุมพร โดยมีนายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 11  กันยายน พ.ศ. 2557 นายสุรสิทธิ์ 
สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร และคณะติดตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศในการผลิตปาล์มนำมันคุณภาพ งบพัฒนาจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับ การก่อสร้างลานปาล์มน้ำมันตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
นายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมเร่งรัดการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โดยมี เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
นายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/ 2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โดยมี เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมดังกล่าวและรับฟังการนำเสนอ MRCF  
 นายมนู  โป้สมบูรณ์  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพารา  สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า  และคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ได้รับฟังการนำเสนอผลงานและเยี่ยมชมสวนของนายฉัตรกมล  มุ่งพยาบาล  ณ หมู่ 13  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2557 โดยมีนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง
นายบุรินทร์  มุสิกวัตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และคณะได้ออกติดตามโครงการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาชาวชุมพรสร้างสุขชุมชนขับเคลื่อนการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกรีดยางพารา ณ ศาลาหมู่ 7  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ 17 มกราคม  2557
เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2557 นายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด  ครั้งที่  1/2557 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกอำเภอเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว
นายปฐม  สาธิตานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา (9 ธันวาคม)  ณ โรงปุ๋ยสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม 2556  โดยมีนายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร กล่าวรายงาน  และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  เวทีกลางในโครงการพระราชดำริหนองใหญ่  ตำบลบางลึก  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร
่ี่ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร  พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2556  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมบริจาคสิ่งของรวมน้ำใจจังหวัดชุมพร  ประจำปี 2556 โดยมี นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีรับมอบดังกล่าว พร้อมทั้งจัดแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาด ประจำปี 2556 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
นายนักรบ  ณ ถลาง นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพารา โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ณ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน 2556  โดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมมอบใบรับรองดังกล่าว
ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร ได้ให้สำภาษณ์ประเด็น “ชุมพร..ประตูเมืองใต้  เมืองแห่งไม้ผล” และนายธีระศักดิ์  ยมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้สำภาษณ์ประเด็น “ มังคุดท่ามะพลา ของดีเมืองชุมพร” รายการแหล่งข่าวเช้านี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดท่ามะพลา  ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้แก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ จำนวน 15  คน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน  2556 โดยมี นายบุรินทร์  มุสิกวัตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ดำเนินการชี้แจ้งในที่ประชุมดังกล่าว
เมื่อวันที่  6 และ 7  พฤศจิกายน 2556  นางสาวศิริกุล  ศรีแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา และคณะ ได้ติดตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และสำนักงานเกษตรอำเภอสวี  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่  24  ตุลาคม 2556  นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพารา โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรโดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเข้ารับใบรับรองฯ จำนวน 330  คน
นายปฐม  สาธิตานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพาราและสมุดเงินฝาก โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  
เมื่อวันที่  23 ตุลาคม 2556 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ได้ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร