ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงตำบลชุมโค

 

ที่ตั้งศูนย์                ม.5  ต.ชุมโค  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร


ผู้จัดการศูนย์         นายตรัยรัตน์ อิสรภาค


วิทยากรประจำศูนย์ 
   


นายมณี ถึงถิ่น

กิจกรรมของกลุ่ม

ปลูกปาล์มน้ำมัน

เลี้ยงปลา

พืชไร่ พืชผัก

ผลผลิตข้าวโพด

 

 


ปาล์มน้ำมัน

ข้าวโพด

มะเขือ

                     
                

จำนวนสมาชิก        50        คน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ
                1. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมโค
                2. สำนักงานประมงอำเภอ