โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2547

สถานการณ์
    เนื่องจากปัญหาความยากจนและความทุกข์ยากของราษฎรในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนมักจะขาดแคลนอาหารจากการผลิตที่ไม่พอเพียงและมีการบริโภค
ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ร่างการอ่อนแอ ทำให้เยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ
          ตามเกณฑ์ตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนมา
          ประกอบอาหาร
    2.  เพื่อเป็นแหล่งงเรียนรู้ทางด้านการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหาร
          แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
    3.  เพื่อฝึกทักษะ ให้แก่ นักเรียนทางด้านการเกษตร เป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไป
    4.  เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งพันธุ์ดีของชุมชน

เป้าหมายการดำเนินงานในจังหวัดชุมพร
     จะดำเนินงานในโรงเรียนเป้าหมายตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร จำนวน  6  โรงเรียน
ครอบคลุมพื้นที่  4  อำเภอ  ภายในสังกัด กก.ตชด.41 จังหวัดชุมพร  ประกอบด้วย
     1. โรงเรียน ตชด.สันตินิมิตร              ตำบลรับร่อ     อำเภอท่าแซะ     จังหวัดชุมพร
     2. โรงเรียน ตชด.บ้านพันวาล             ตำบลรับร่อ     อำเภอท่าแซะ     จังหวัดชุมพร
     3. โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเหมือง       ตำบลนาขา     อำเภอหลังสวน    จังหวัดชุมพร
     4. โรงเรียน ตชด.บ้านควนสามัคคี      ตำบลครน       อำเภอสวี            จังหวัดชุมพร
     5. โรงเรียน ตชด.บ้านสวนเพชร         ตำบลละแม     อำเภอละแม       จังหวัดชุมพร
     6. โรงเรียน ตชด.สิริราษฎร์ประดิษฐฺ์   ตำบลละแม     อำเภอละแม       จังหวัดชุมพร

 

แนวทางการดำเนินงาน
     1. กำหนดให้โรงเรียน ตชด. กองกำกับการละ  1  โรงเรียน  เป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านการผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะการปลูกพืชผัก ไม้ผล การเลี้ยงสัตว์ และการประมง การบริหารจัดการที่ดินอย่าเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีการถนอมอาหาร และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยให้แปลงการผลิตพืชผักและไม้ผล เพื่อเป็นอาหารสนับสนุน
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและเป็นแปลงสาธิตการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน
ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง  รวมทั้งโรงเรียนในกองกำกับการ ตชด. ต่าง ๆ
    2. ดำเนินการสนับสนุนให้โรงเรียนที่เป็นเป้าหมายตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่เหลือ
ดำเนินการผลิตพืชผัก  ไม้ผล  หรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามแผนการผลิตของโรงเรียน  ซึ่งเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่