เชิญพี่น้องเกษตรกรร่วมงานและรับบริการจากโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ วันที่ 24 ธ.ค.51
านเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรและงานกาชาด ปี 51 เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-27 ธค.51
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
   - ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2553
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  *** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ***

แจ้งเกษตรอำเภอประชาสัมพันธ์ เรื่อง" แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ"
รับสมัครพนักงานราชการ ปี 2551
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 31 ต.ค. .50
เกษตรแจ้งการดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ 26 กค.50
จังหวัดชุมพรเร่งติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตผลไม้ตกต่ำ 19 มิ.ย.50
บัญชีปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนตามร่างพรฎ.การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ(ฉบับที่..)พ.ศ. 14 มิ.ย.50
จังหวัดชุมพรแจ้งเรื่องมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตผลไม้ตกต่ำ 13มิ.ย.50
แจ้งอำเภอ...ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอครั้งที่ 4 4 มิ.ย.50
เกษตรชุมพรร่วมประชุมผู้เกี่ยวข้องเตรียมรับมือปัญหาไม้ผลออกสู่ตลาด 28 พค.50
เกษตรชุมพร...เตือนเกษตรกรชาวสวนเงาะระวังเงาะเป็นโรคยืนต้นตาย 14 พค.50
เกษตรชุมพรรณรงค์ ไม่ตัดทุเรียนอ่อนจำหน่าย 10 พค.50
เกษตรชุมพร...ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อำเภอทุ่งตะโก 4 พค.50
เกษตรชุมพร...เดินหน้ารับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2550 1 พค.50
เกษตรแนะนำปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยาง 27 เม.ย.50
เกษตรชุมพร...แนะนำการเกษตรอินทรีย์ ปี 2550 2 มค. 50
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นวส.3 ที่ว่าง 20 มิย.49
เกษตรขอร้อง....หยุดเผาพื้นที่การเกษตร 6 มีค.50
เกษตรแนะนำปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยาง 27 เม.ย.50
เกษตรขอร้อง....หยุดเผาพื้นที่การเกษตร 6 มีค.50
เกษตรชุมพร...แนะนำการเกษตรอินทรีย์ ปี 2550 2 มค. 50
จังหวัดชุมพรประชุมเครือข่ายการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อกำหนดมาตรการรองรับปัญหาด้านราค 23 มค.50
จังหวัดชุมพรจัดพิธีลงนามในคำรับรองการรับซื้อทุเรียนคุณภาพกับผู้ประกอบการส่งออกไม้ผลจังหวัดชุมพร 1 สค.49
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรขอแสดงความยินดีกับท่านอธิบดีทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนใหม
21 มิย.49
แจ้งเกษตรอำเภอเรื่องการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2549 21 มิย.49 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นวส.3 ที่ว่าง 20 มิย.49
แจ้งเกษตรอำเภอเรื่องการรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตพืช ปี2549 19 มิย.49
ประกาศเรื่องประมูลซื้อปุ๋ยเคมีโครงการแปลงนาร้างเป็นสวนปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มรายได้ ปี 2549 14 มิย.49
แจ้งเกษตรอำเภอทุกอำเภอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ปี 2549 ได้ที่นี่ 31 พค.49
แจ้งเกษตรอำเภอทุกอำเภอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ปี 2549 ได้ที่นี่ 31 พค.49
ผลการคัดเลือกแม่ผู้เป็นเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2549 30 พค.49
แจ้งเกษตรอำเภอเรื่องประชุมเจ้าหน้าที่โครงการแปลงนาร้างเป็นสวนปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มรายได้ 29 พค.49 
ประกาศจังหวัดชุมพรเรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการแปลงนาร้างเป็นสวนปาล์มน้ำมัน ปี2549 15 พค.49
ผลการประกวดพืชและกิจกรรมในงานวันเกษตรกรจังหวัดชุมพร ปี2549 12 พค.49
ผลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2549 10 พค.49
กำหนดการจัดงานวันเกษตรกร ปี 2549 1 พค.49
จังหวัดชุมพรจัดงานวันเกษตรกร ปี 2549 ยิ่งใหญที่อำเภอท่าแซะ 17 เม.ย.49
รายละเอียดการคัดเลือกเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น 7 เม.ย.49  
ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 9 กย.48 
ด่วน ! แจ้ง เกษตรอำเภอทุกอำเภอให้ดาวน์โหลดวาระการประชุมเกษตรอำเภอเดือนกรกฎาคม 2547 ได้ที่นี่
กำหนดการเดินทางร่วมกิจกรรมสร้างสุขภาพของบุคคลากร 23 กค.47 
เกษตรชุมพรเดินหน้าโครงการส่งเสริมจัดการคุณภาพและมาตรฐานทุเรียนเพื่อการส่งออกปี 2547 20 กค.47 
แจ้งอำเภอเรื่องการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนก  19 กค.47 
การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการที่3 16 กค.47 
ด่วนที่สุด ..ให้ทุกอำเภอดาวน์โหลดแบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มปี 2547 ที่อำเภอได้คัดเลือกและแจ้ง
  จังหวัดแล้ว โดยกรอกรายละเอียดส่งจังหวัดภายในวันที่ 19 กค.47เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ
 13 กค.47
การจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพของบุคคลากร 9 กค.47  
CEOชุมพรหนุนงบประมาณ 1.5 ล้านบาทให้เกษตรชุมพรดำเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุเรียน 7 กค.47
เกษตรชุมพร โกอินเตอร์นัดเจรจาธุรกิจส่งออกมังคุดหวังเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร 5 กค.47
เกษตรชุมพรจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2547 ที่หลังสวน 1 กค.47
บทบาทและหน้าที่ของเกษตรตำบลในการทำงานลักษณะ CEO ต้องทำอย่างไร ลองอ่านด30 มิย.47
เกษตรชุมพรดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ 21 มิย.47
เกษตรชุมพรจัดสัมนาปรับยุทธศาสตร์การทำงาน หวังเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 7 มิย.47
ขอเชิญเที่ยวงาน คลินิกไอทีส่งเสริมการเกษตร วันที่ 7-9 กค.47 ที่จังหวัดสงขลา 25 มิย.47
เกษตรอำเภอหลังสวนเตรียมการสัมนาพัฒนาตลาดส่งออกมังคุด ปี 2547 22 พค.47
เกษตรชุมพรจัดอบรมครูเกษตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน   21 เมย.47
เกษตรชุมพรเดินหน้าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มตัวอย่าง 12 มีค.47
แนวทางและการดำเนินงานตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของจังหวัดชุมพร   18 กพ.47
เกษตรชุมพรแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดหวังเพิ่มคุณภาพในการส่งออก   2 กพ.47
รักใครให้ดื่มนม วันนี้ท่านให้คนที่คุณรักดื่มนมหรือยัง   17 พค.47
สรุปผลโครงการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยของจังหวัดชุมพร    12 มค.47
เกษตรเตือนแมลงดำหนามระบาดในสวนมะพร้าว  20 มค.47
เกษตรอินทรีย์คืออะไร มีความสำคัญต่อเราอย่างไรลองพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่   12 มค. 47
ปฏิบัติการ เชิงรุกมังคุดไทยส่งออกสดใสแต่ใยทำได้แค่หยิบมือ    26 ธค. 46
สรุปผลการขึ้นทะเบียนและบัตรประจำตัวเกษตรกรจังหวัดชุมพรปี 2546   16 ธค. 46
ผ้าบาติกชุมพรอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีของกลุ่มยุวเกษตรกรบ้านเนินสำลี อำเภอปะทิว  24 พย. 46
ผลการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ปี 2546  12 ตค. 46
ผลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2546  25 พ.ค. 46
เกษตรจังหวัดเตือนหนอนเจาะลำต้นในทุเรียน  2 เม.ย. 46
เกษตรจังหวัดชุมพรจัดงาน 111 ปี ยิ่งใหญ่ที่หลังสวน   20 มี.ค. 46
เกษตรจังหวัดชุมพรสนับสนุนท่องเที่ยวเกษตรจัดแรลลี่ทัวร์ 18 มี.ค. 46
เกษตรจังหวัดชุมพรแจงความหมายเกษตรอินทรีย์ขานรับนโนบายรัฐบาล   24 กพ.46
เกษตรจังหวัดชุมพรแนะแผนพัฒนาการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดฯต้องมีคุณภาพ   2 กพ.46
ข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในการปลูกในพืชฤดูแล้ง   25 ม.ค.46
กล้วยในเมืองไทยมีกี่ชนิดสืบค้นได้ที่นี่   25 กค. 45