ใช้พันธุ์ปาล์มที่ดี
   1. ต้องเป็นพันธุ์ลูกผสมแบบเทเนอรา ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าให้ผลผลิตดีในประเทศไทย
   2. ต้องได้รับพันธุ์ปาล์มอย่างถูกต้องจากแหล่งผลิตที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ

ใช้ต้นกล้าปาล์มที่สมบูรณ์มาปลูก
   1. อายุกล้าสมบูรณ์ที่เหมาะสม เพื่อนำมาปลูกประมาณ 12-14 เดือน
   2. กล้าปาล์มอายุดังกล่าว ต้องผ่านการคัดทิ้งต้นที่มีลักษณะผิดปกติและไม่สมบูรณ์ออก

เลือกปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม
   1. ประมาณน้ำฝน ควรมากกว่า 1,700 มม./ปี มีการกระจายของฝนดี
   2. คุณสมบัติทางเคมีดินที่เหมาะสม (เฉพาะหน้าดินลึก 0-15 ซม.)
       - pH 4.5 - 5.5
       - p ที่เป็นประโยชน์ > 20 mg/kg
       - K ที่แลกเปลี่ยนได้ > 0.25 cmol/kg
       - Mg ที่แลกเปลี่ยนได้ > 0.25 cmol/kg
   3. ดินร่วนและมีการระบายน้ำได้ดี

ใช้ระยะปลูกปาล์มที่เหมาะสม
   ระยะปลูก ขึ้นอยู่กับลักษณะประจำพันธุ์ โดยทั่วไปใช้ ระยะ 9X9 เมตร ปลูกเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (มีประชากร ประมาณ 22 ต้น/ไร่) ไม่ควรใช้ระยะปลูกแคบ เพราะจะมีผลกระทบต่อการให้ผลผลิตของปาล์ม เมื่อปาล์มมีอายุมากขึ้น

เลือกช่วงเวลาการปลูกที่เหมาะสม
   ต้นฤดูฝน - กลางฤดูฝน

มีการจัดการและดูแลรักษาหลังปลูกที่ดี
   1. การกำจัดวัชพืช : ไม่ควรใช้สารเคมีฉีดจนถึงเดือนที่ 19 หลังปลูก ระวัง ! ผลกระทบของสารเคมีต่อใบและต้นปาล์ม
   2. การตัดช่อดอกทิ้ง : ขณะที่ปาล์มมีอายุน้อย (16-24 เดือน) ต้องตัดช่อดอกตัวผู้และตัวเมียทิ้ง แต่ไม่ต้องตัดทางใบออก
   3. การใส่ปุ๋ย : ใส่ N,P,K,Mg และ B ในอัตราที่เหมาะสมที่สุดกับอายุในปีที่ 2 ควรเริ่มมีการวิเคราะห์ดินและใบปาล์ม เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องตามความต้องการธาตุอาหารของปาล์ม และควรวิเคราะห์ดินและใบอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง การใส่ปุ๋ยควรมีการแบ่งใส่ปุ๋ยอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
   4. การตัดแต่งทางใบ : ไม่ควรตัดแต่จนกว่าถึงช่วงเก็บ เกี่ยวผลผลิตและเมื่อปาล์มให้ผลผลิตควรตัดแต่งจนกว่าถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตและเมื่อปาล์มให้ผลผลิตควรตัดทางใบให้เหลือทางใบอย่างน้อย 2 ชั้นล่างจากทะลายปาล์มต่ำสุด
   5. การอนุรักษ์ความชื้นดิน : วางซ้อนทางใบขวางแนวลาดเท อย่าปล่อยให้หน้าดินระหว่างแถวว่างเปล่า หรือคลุมโคนด้วยทะลายเปล่า
   6. การให้น้ำ : รักษาระดับน้ำไว้ที่ 0.8 ม.
   7. ศัตรูปาล์ม : มีการกำจัดหนูเมื่อปาล์มให้ผลผลิต
   8. การเก็บเกี่ยว : เก็บเกี่ยวทุก 10-15 วัน เมื่อปาล์มถึงอายุเก็บเกี่ยว (ประมาณเดือนที่ 31 หลังจากปลูก)