ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
กันยายน 2560 / พฤศจิกายน 2560 / ธันวาคม 2560

มกราคม 2561

 

 
- จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ งบประมาณ 1,250,000 บาท 20 กรกฎาคม 2564
- ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ (สนง.เกษตรอำเภอปะทิว) 8 มิถุนายน 2564
- ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ (สนง.เกษตรอำเภอสวี) 8 เมษายน 2564
- ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ 41 รายการ 8 เมษายน 2564
- ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ (สนง.เกษตรอำเภอปะทิว) 31 กรกฎาคม 2563
- ประกาศการขายทอดตลาดพัสด 16 มิถุนายน 2563
- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร 18 พฤษภาคม 2563
โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรฯ
1.ร่างขอบเขตของงาน    2.รายละเอียดกิจกรรม (1)    3. รายละเอียดกิจกรรม (2)
12 พฤษภาคม 2563
- ประกาศราคากลางจัดจ้าง ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 5 พฤษภาคม 2563
- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 20 รายการ (สนง.เกษตรอำเภอปะทิว) 21 สิงหาคม 2562
- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 30 รายการ (สนง.เกษตรอำเภอเมือง) 25 กรกฎาคม 2562
- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 11 รายการ 7 มิถุนายน 2562
- ประกาศราคากลางวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 5 รายการ 3 พฤษภาคม 2562
- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 45 รายการ 5 มีนาคม 2562

- ประกาศราคากลางก่อสร้างลานจอดรถ สนง.เกษตรจังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง
1) รายละเอียดแนบ 1
2) รายละเอียดแนบ 2

16 พฤศจิกายน 2561
- ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (1) สเปค (2) แปลน (3)ไฟฟ้าภายนอก (4)ปปช.01 (5) ปร.4,5
(6)ตาราง (7)สำเนาประกาศ (8)สำเนาเอกสารประกวด
15 มิถุนายน 2561
- ประกาศร่างเอกสาร (e-bidding) 31พฤษภาคม 2561
- - ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนง.เกษตรอำเภอปะทิว 19 พฤษภาคม 2561
- ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนง.เกษตรอำเภอเมือง 8 พฤษภาคม 2561
- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครั้งที่ 2 จำนวน 12 รายการ 30 มีนาคม 2561
- ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 28 มีนาคม 2561
- ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนง.เกษตรอำเภอละแม 26 มีนาคม 2561
- ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนง.เกษตรอำเภอสวี 21 มีนาคม 2561
- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 12 รายการ 14 มีนาคม 2561
-ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า งบประมาณ 114,000 บาท 28 ธันวาคม 2560
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22 ธันวาคม 2560
- ประกาศสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ/ครุภัณฑ์สำนักงาน 23 สิงหาคม 2560
- ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ/ครุภัณฑ์สำนักงาน 21 สิงหาคม 2560
- ประกาศประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชฯ ครั้งที่ 4 4 สิงหาคม 2560
- ประกาศราคากลางปัจจัยการผลิต งบประมาณ 4,100,000 บาท 3 สิงหาคม 2560
- ประกาศประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชฯ ครั้งที่ 3 11 กรกฎาคม 2560
- ยกเลิกประกาศราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชฯ งบประมาณ 4,100,000 บาท 9 กรกฎาคม 2560
- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (รถยนต์) 30 มิถุนายน 2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 29 มิถุนายน 2560
- ประกาศราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชฯ งบประมาณ 4,100,000 บาท 23 มิถุนายน 2560
- ประกาศราคาซื้อปัจจัยการผลิตการเกษตร 8 มิถุนายน 2560
- ประกาศราคากลางป้ายทุเรียน 18 พฤษภาคม 2560
- ประกาศขายทอดตลาดพัสด 17 พฤษภาคม 2560
- ประกาศราคากลางจัดซื้อปัจจัยการผลิตจัดทำแปลงเรียนรู้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 28 เมษายน 2560
- ประกาศราคากลางจ้างทำป้ายแปลงเรียนรู้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 26 เมษายน 2560
- ประกาศสอบราคาซื้อสารล่อแมลงวันทองเหยื่อพิษและอุปกรณ์ในการล่อ จำนวน 4 รายการ 18 มกราคม 2560

- ประกาศราคากลางจัดซื้อสารล่อแมลงวันทองเหยื่อพิษและอุปกรณ์ที่ใช้ในการล่อ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจคุณภาพ

16 ธันวาคม 2559
- ประกาศราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างรถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง 24 พฤศจิกายน 2559
- ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรโครงการมะพร้าว 160,000 บาท 23 พฤศจิกายน 2559
- ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 16 พฤศจิกายน 2559
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนอเนกประสงค์เพื่อรวบรวมผลผลิตมังคุด 31 ตุลาคม 2559
- ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ 31 ตุลาคม 2559
- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - ราคากลาง 13 ตุลาคม 2559
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19 กันยายน 2559
- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19 กันยายน 2559
- ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 9 กันยายน 2559
- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ทบก.) ปี 2559 28 กรกฎาคม 59
- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริม
ปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า (ปาล์ม AFTA) ครั้งที่ 3
 
7 สิงหาคม 2558

- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริม
ปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า (ปาล์ม AFTA) ครั้งที่ 2

26 มิถุนายน 2558
-ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี 29 พฤษภาคม2558
- ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีฯ 6 พฤษภาคม 2558
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขนส่งกล้าปาล์มน้ำมัน 6 พฤษภาคม 2558
- ประกาศราคากลางการขนส่งกล้าปาล์มน้ำมัน 22 เมษายน 2558
- เปิดเผยราคากลางวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีฯ (AFTA) 27 มีนาคม 2558
- ประกาศขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน (โรงเก็บพัสดุชั้นเดียว) จำนวน 1 หลัง 15 มกราคม 2558
- ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 9 ธันวาคม 2557
- ประกาศร่าง TOR โครงการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและความมั่นคงทางอาหาร  (ครั้งที่ 2) 19 พฤศจิกายน 2557
- ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 19 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 10 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศร่าง TOR โครงการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและความมั่นคงทางอาหาร 31 ตุลาคม 2557
- ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 29 ตุลาคม 2557
- ประกาศร่าง TOR โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าฯ ปี 2 (พศ.2556-57) 20 ตุลาคม 2577
- ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าฯ 4 รายการ 1 ตุลาคม 2557
- โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าฯ   1)ประกาศร่าง TOR  2)ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร  
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์รวบรวมปาล์มฯ  
- ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างศูนย์รวบรวมปาล์มน้ำมัน    อำเภอสวี    อำเภอละแม  
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 คัน 17 มิถุนายน 2557
- ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 10 มิถุนายน 2557
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผสมปุ๋ย 1 หลัง 10 มิถุนายน 2557
- ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผสมปุ๋ย 1 หลัง (ครั้งที่ 2) 28 พฤษภาคม 2557
- ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผสมปุ๋ย 1 หลัง 22 พฤษภาคม 2557
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 21 เมษายน 2557
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดชั่วคราว 13 กุมภาพันธ์ 2557
- ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง จำนวน 1 รายการ 10 กุมภาพันธ์ 2557
- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) 5 กุมภาพันธ์ 2557
- ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(รถตักล้อยาง) 8 มกราคม 2557
- ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม 27 ธันวาคม 2556

- ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร

17 กันยายน 2556
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนอเนกประสงค์ จำนวน 6 หลัง 12 มิถุนายน 2556
-ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 รายการ 10 พฤษภาคม 2556
- ร่างขอบเขตของงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 1 พฤษภาคม 2556
-ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตตาม ผลวิเคราะห์ดิน จำนวน ๘ รายการ 1 พฤษภาคม 2556
-ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ จำนวน ๓ รายการ 1 พฤษภาคม 2556
-ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามผลวิเคราะห์ดิน จำนวน ๔ รายการ 1 พฤษภาคม 2556
- สอบราคาจ้างทำคู่มือการใช้ปุ๋ยและการผสมปุ๋ย 25 เมษายน 2556
- ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ จำนวน 6 รายการ 18 เมษายน 2556
- ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ 28 มิถุนายน 2555
- ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลสู่ความยั่งยืน 15 มิถุนายน 2555
- ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยางกลับกองปุ๋ยหมัก
- ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสับย่อยทางใบปาล์มน้ำมัน  
- ประกาศสอบราคาซื้อสารปรับปรุงดินโดโลไมท์  
- ประกาศสอบราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและความมั่นคงทางอาหาร