มารู้จักการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันเถอะ

         การท่องเที่ยวเชิงเกษตร...คือการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตรวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่าง ๆ สถานที่ราชการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร ที่ทันสมัยฯลฯ เพื่อชื่นชมความสวยงามความสำเร็จและเพลิดเพลินในกิจกรรม ทางการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกต่อการรักษา สภาพแวดล้อมของสถานที่นั้น

         การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ...ทางเลือกใหม่ของนักเดินทาง ท่านจะได้ทั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลินและสามารถนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพได้ทำให้ได้หวนกลับไปค้นหาเรียนรู้เข้าใจและมีความภาคภูมิใจ
ในอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นคุณค่าภายใต้แนวคิด ปรัชญาองค์ความรู้ภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษเกษตรไทย ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวชนบทขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมรูปแบบกิจกรรมและการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลายทั้งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
จะถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามในทุกพื้นที่ของประเทศไทย....

           ความรู้เกี่ยวกับบ้านพัก Home Stay    Home Stay หรือชื่อเฉพาะในประเทศไทยว่า
"Ban Phak" หมายถึงบ้านพักประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวพักร่วมกับกับเจ้าของบ้านและมีวัตถุประสงคที่จะเรียนรู้วัมนธรรมวิถีชีวิต
ของท้องถิ่นนั้นซึ่งพร้อมที่จะถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันโดยเจ้าของบ้านจะจัดที่พักพร้อมอาหารให้กับนักท่องเที่ยวโดยได้รับค่าตอบแทนตาม
ความ เหมาะสม ในปัจุบัน Home Stay เริ่มเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ Home Stay ในอีกความหมายหนึ่งคือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยึดเอารูปแบบที่พักเป็นศูนย์กลางและจัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว